Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926991 nr. 548

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 548 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2019

In het plenair debat over fipronil op 7 maart jongstleden (Handelingen II 2018/19, nr. 60, item 14) is door het Kamerlid de Groot (D66) een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht het wegmengen van vervuiling niet langer toe te staan in levensmiddelen, ook niet in grondstoffen of halfproducten (Kamerstuk 26 991, nr. 544).

Nadat de motie is aangenomen heeft het Kamerlid de Groot (D66) gevraagd om een brief voor het Algemeen Overleg NVWA (Handelingen II 2018/19, nr. 61, item 25). Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

In de motie wordt ervan uitgegaan dat tot nu toe het wegmengen was toegestaan. Dat is een misverstand. Wegmengen mag niet. Zodra in partijen fipronil boven de maximale residulimiet (MRL) wordt aangetroffen moet de ondernemer de betreffende partij uit de handel nemen. Daarnaast gaat hij na of de verontreinigde producten bij de consument zijn terechtgekomen en of hierbij risico’s voor de volksgezondheid kunnen zijn ontstaan. Mocht dit het geval zijn, dan moeten consumenten via een publiekswaarschuwing op de hoogte worden gesteld. Deze aanpak geldt voor de eieren, maar ook voor grondstoffen, halffabricaten of levensmiddelen waarin eieren zijn verwerkt.

De NVWA ziet hierop toe en neemt altijd maatregelen bij bedrijven die niet meewerken aan het uit de handel halen en vernietigen van verontreinigde partijen uit de voedselketen. De NVWA kan hierbij sanctionerend optreden, ook in het geval een bedrijf een verontreinigde partij heeft weggemengd.

De Commissie Sorgdrager heeft geconcludeerd dat als waarborg voor de veiligheid van eieren de bestaande monitoring van residuen in de keten tekort schoot. Zij heeft daarom aanbevolen eieren vaker te laten onderzoeken op een breed spectrum van residuen. De sector heeft dit inmiddels opgepakt. Eieren en ook grondstoffen voor de eiverwerkende industrie worden nu bemonsterd op aanwezigheid van residuen, waaronder fipronil.

Tijdens het fipronilincident zijn partijen eieren waarin de MRL voor fipronil was overschreden, verwerkt in eiproducten. Dit is gebeurd in de periode dat bedrijven de aangevoerde partijen eieren niet actief onderzochten op de aanwezigheid van fipronil. Sinds de eiverwerkende industrie in augustus 2017 op de hoogte was van de mogelijke aanwezigheid van fipronil in binnenkomende partijen eieren, worden deze stromen bij de ingangscontroles onderzocht op de aanwezigheid van fipronil. Als bij de ingangscontrole blijkt dat er een te hoog gehalte van fipronil in de aangevoerde partij eieren aanwezig is, moet de gehele partij van de markt worden gehaald en mag deze partij niet in de levensmiddelen, grondstoffen of halffabricaten worden verwerkt.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins