26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 675 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2020

In maart 2019 heb ik NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid1 aan uw Kamer aangeboden. De agenda bevat concrete acties voor de jaren 2019–2021 en heeft tot doel om de analyse en het combineren van gegevens beter ten goede te laten komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Hierbij bied ik u de update voor deze agenda aan NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid 20202.

Deze Data Agenda Overheid is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers uit alle lagen van het openbaar bestuur. Het is een interbestuurlijke agenda waaraan de verschillende overheden zich hebben gecommitteerd.

Update NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid 2020

Deze update beoogt nadrukkelijker dan in voorgaande agenda het belang naar voren te brengen van data voor belangrijke maatschappelijke opgaven. De beschikbaarheid van data, de kwaliteit van die data en het beter benutten ervan ten behoeve van deze maatschappelijke opgaven staan meer centraal.

Het gaat daarbij om maatschappelijke opgaven als klimaat en de energietransitie, het werken aan (de menselijke maat in) de uitvoering van overheidsorganisaties, het vertrouwen in het openbaar bestuur3 en aan ondermijning/ veiligheid.

De beleidsdoelen van de Data Agenda Overheid blijven onveranderd: het borgen van publieke waarden en wetgeving, het beter op orde brengen van overheidsdata, het meer delen en beter benutten van overheidsdata, het delen van kennis en investeren in mensen en organisaties om datagedreven werken binnen de publieke sector een stap verder te brengen.

COVID-19

De Corona-crisis maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat organisaties kunnen werken met actuele en accurate informatie (data op orde). Het open maken en beschikbaar stellen van data aan alle relevante partijen (met in achtneming van de wettelijke waarborgen voor privacy en dergelijke) is juist nu van groot belang.

Door slimmer gebruik te maken van beschikbare overheidsinformatie en deze waar mogelijk beschikbaar te stellen, is het mogelijk om meer denk- en rekenkracht te mobiliseren.

Om die reden heeft het Ministerie van BZK een overzicht gemaakt van alle relevante beschikbare databronnen en data-initiatieven4.

De agenda is geen blauwdruk. Zoals toegezegd bekijk ik jaarlijks, op basis van de voortgang en in samenspraak met de interbestuurlijke partners, wat nodig is op het brede terrein van data in het openbaar bestuur en de impact van data op de samenleving. Het resultaat ervan is de aanbieding van deze update van de Data Agenda Overheid aan uw Kamer met een voortgangsrapportage over 20195.

Het Ministerie van BZK vervult bij de realisatie van de nieuwe agenda de coördinerende rol vanuit zijn verantwoordelijkheid voor digitale overheid en het borgen van grondrechten. De besturing van de agenda ligt in handen van een eigen stuurgroep en klankbordgroep, waaraan ook vertegenwoordigers vanuit alle lagen van het openbaar bestuur deelnemen.

Voortgangsrapportage Data Agenda Overheid 2019

Met de start van de eerste Data Agenda Overheid, maart 2019, is het algemeen beeld dat de uitvoering van de Data Agenda Overheid op schema ligt. Een aantal van de activiteiten lopen nog (voorzien) door in 2020, en zullen volgens afspraak worden afgerond.

Ik constateer met deze voortgang dat de resultaten bijdragen aan een publieke sector die in toenemende mate aandacht heeft voor de kwaliteit van haar data, de kansen die het gebruik ervan biedt en oog heeft voor het in acht nemen van de publieke waarden bij het gebruik van die data. In de bijlage bij deze brief is een voortgangsrapportage opgenomen waarin ik de gerealiseerde resultaten van de Data Agenda Overheid nader toelicht.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Kamerstuk 26 643, nr. 597.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Het belang van transparante rekenmodellen en gebruik van juiste data zien we terug in debatten rond PFAS, stikstof en andere maatschappelijke opgaven.

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven