Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201826643 nr. 549

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 549 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2018

Hierbij bied ik uw Kamer de Agenda Digitale Overheid «NL DIGIbeter» aan1. Hiermee geeft het kabinet invulling aan het voornemen uit het Regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) om een ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus tot stand te brengen.

De agenda is het resultaat van vele gesprekken en schriftelijke consultatierondes met andere ministeries, de medeoverheden, uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Agenda Digitale Overheid «NL DIGIbeter»

Digitalisering biedt kansen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld op het gebied van de zorg, in het onderwijs, in de sociale zekerheid, in de strafrechtketen en ga zo maar door. Een bekend voorbeeld is het schuldhulpverleningsvraagstuk. Digitalisering, het gebruik van data en gegevensuitwisseling heeft het in zich om de ketens beter op elkaar aan te laten sluiten, effectiever te handelen in het belang van burgers en ondernemers en integrale dienstverlening te leveren. Door slimme technieken in te zetten kan het contact tussen de overheid en burgers en ondernemers veiliger, sneller, toegankelijker en goedkoper plaatsvinden.

De mogelijkheden die de techniek biedt, roepen tegelijkertijd vragen op die samenhangen met de grondrechten en publieke waarden. Het merendeel van de mensen ervaart vele voordelen van de digitalisering, maar het gaat er om dat iedereen mee kan doen in de informatiesamenleving. Ik stimuleer daarom maatschappelijke initiatieven waarbij mensen elkaar onderling helpen. En investeer in goede voorlichting, het bevorderen van digitale vaardigheden en zet technische oplossingen in waar dat kan.

De autonomie van burgers en ondernemers is een groot goed. Digitale autonomie betekent dat mensen meer inzicht krijgen in wie wat met hun gegevens doet, weten dat hun gegevens goed beschermd zijn, zelf deze gegevens kunnen corrigeren en ook zelf bepalen aan wie zij hun gegevens ter beschikking stellen.

Dit streven is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken moeten op veel gebieden standaarden en afspraken worden vastgelegd. Ik kies ervoor om het tempo op te schroeven om zo aan te blijven sluiten bij de behoeften van burgers en de ontwikkelingen in de samenleving.

De overheid moet dan op een andere manier gaan werken. Het kabinet gaat op kleine schaal experimenteren om te kunnen innoveren. We doen dit door burgers, ondernemers, het bedrijfsleven en de wetenschap in de ontwikkelfase van onze dienstverlening te betrekken. We gaan risico’s hierbij niet uit de weg en nemen gezamenlijk met partners eigenaarschap voor successen en mislukkingen.

Overheidsorganisaties, zoals gemeenten, Belastingdienst, UWV of DUO, die dagelijks bezig zijn met burgers of ondernemers zijn het gezicht van de overheid. Daarom spelen zij een grote rol bij de sturing op de voorzieningen van de basisinfrastructuur. Bepalen wat we gaan doen, is beleid. Hoe we dat doen, ligt nadrukkelijk bij deze organisaties. Alleen door nauw samen te werken, houden we verbinding tussen beleid en uitvoering.

We hebben een breed pakket aan voorzieningen, afspraken, standaarden en registraties, die een solide basis vormen waarop we verder bouwen. Veel voorzieningen vergen een moderniseringsslag, zeker met het oog op de versterking van de autonomie van burgers en ondernemers. De voorzieningen voor de digitale identiteit en het digitaal machtigen zijn daarbij cruciaal.

Deze agenda maakt onderdeel uit van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, de kabinetsbrede strategie over álles wat met digitalisering te maken heeft. Ook wordt bij deze Agenda verbinding gelegd met andere al lopende trajecten. Hierbij kan gedacht worden aan het Interbestuurlijk Programma, de Smart City Strategy NL, de Nederlandse Cyber Security Agenda, het programma Common Ground van de gemeenten, de Digitale Samenleving van de VSNU en bij Europese afspraken, zoals vastgelegd in de Talinn-verklaring.

Vervolgproces

We weten dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering razendsnel gaan. Daarom is de agenda met een indicatieve planning nadrukkelijk een startdocument. Deze wordt ieder jaar bijgewerkt om niet aan actualiteit in te boeten en gezamenlijk de prioriteiten vast of bij te stellen. Het is tevens een open uitnodiging aan partijen om mee te doen. Wij zoeken daarbij als overheid actief de samenwerking op met wetenschap, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ik zal uw Kamer hier jaarlijks over informeren.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl