26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 460 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2017

Hierbij stuur ik u het rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid1, dat ik in antwoord op de adviesaanvraag van 17 november 2016 heb ontvangen.2 De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid adviseert over het functioneren van de digitale overheid bezien in relatie tot de snelle digitalisering van de samenleving, dit ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.

Het kabinet legt de overwegingen en aanbevelingen van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid zonder nadere standpuntbepaling aan u voor.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 26 643, nr. 427

Naar boven