Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201726643 nr. 427

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 427 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2016

Hierbij informeer ik u dat het kabinet de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid heeft verzocht om een advies op te stellen over (het verbeteren van) het functioneren van de digitale overheid.

Opdracht aan de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid

De wereld digitaliseert razendsnel en de impact daarvan laat zich voelen over de gehele breedte van de samenleving. Deze ontwikkeling raakt ook de overheid. Digitalisering is door de overheid lange tijd beschouwd als onderdeel van de bedrijfsvoering, gericht op efficiëntieverbetering van overheidsdiensten. Intussen is digitalisering echter onontbeerlijk geworden in het primaire proces van de overheid – veel overheidstaken kunnen niet of nauwelijks nog zonder digitale middelen worden uitgevoerd. Bovendien is een ontwikkeling gaande waarbij maatschappelijke partijen – waaronder burgers – een actieve rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten en dienstverleningsconcepten. Data spelen in dit proces een cruciale rol, niet alleen data van de overheid maar ook van private partijen en burgers. Deze ontwikkeling heeft de potentie om de kwaliteit van het overheidshandelen enorm te vergroten, maar stelt ook eisen aan die overheid (of aan dat overheidshandelen).

Gegeven deze stand van zaken, en in te schatten ontwikkelingen daaromtrent, is het verzoek aan de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid om, ten behoeve van de volgende kabinetsperiode zo evidence based mogelijk te adviseren over (een verbetering van) het functioneren van de digitale overheid voor wat betreft:

  • 1. de doorontwikkeling, de financiering en de governance van de generieke digitale voorzieningen,

  • 2. de doorontwikkeling en de benodigde kennis en kunde voor het leveren van digitale overheidsdiensten voor burgers en bedrijven.

De Studiegroep wordt verzocht om hierbij expliciet aandacht te besteden aan (a) de vraag welke type normering respectievelijk wet- en regelgeving noodzakelijk is, (b) verantwoord datagebruik en toezicht daarop en (c) de rol en positie van medeoverheden.

Naast de gevolgen voor het functioneren van de overheid zelf, heeft digitalisering een veel bredere impact op de samenleving. In de informatiesamenleving veranderen rollen en posities van partijen, zowel in de publieke als de private sfeer. Parallel aan het onderhoud en de verbetering van bestaande digitale voorzieningen zal de overheid zich dan ook moeten herbezinnen op de rol die zij heeft te spelen in de informatiesamenleving. Tegen die achtergrond wordt de studiegroep uitgenodigd om elementen te benoemen die nadere uitwerking behoeven in een toekomstige beleidsagenda voor de informatiesamenleving. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de vernetwerking van de samenleving, herijking van wet- en regelgeving, digitale ethiek en publiek-privaat gebruik van data en digitale middelen.

De studiegroep wordt verzocht zich hierbij eerst te richten op de generieke digitale infrastructuur en dienstverlening en daarna aandacht te besteden aan elementen voor een toekomstige beleidsagenda. Het advies van de studiegroep wordt in de eerste helft van 2017 verwacht.

Leden van de Studiegroep

In de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid nemen plaats:

Voorzitter

 

Richard van Zwol

Secretaris-generaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

Secretaris

 

Steven Luitjens

Directeur Informatiesamenleving en Overheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

Leden

 

Michiel Boots

Raadadviseur

Ministerie van Algemene Zaken

Maarten Camps

Secretaris-generaal

Ministerie van Economische Zaken

Robert Carsouw

Partner

McKinsey & Company

Wilma van Dijk

Directeur Safety, Security & Environment

Schiphol Group

Bas Eenhoorn

Digicommissaris

De Digicommissaris

Valerie Frissen

Directeur/ Hoogleraar

SIDN fonds/ Erasmus Universiteit Rotterdam

Erik Gerritsen

Secretaris-generaal

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

José Lazeroms

Raad van Bestuur

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Manon Leijten

Secretaris-generaal

Ministerie van Financiën

Loes Mulder

Secretaris-generaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Simone Roos

Directeur-generaal Overheidsorganisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Daniel Ropers

Algemeen Directeur

Bol.com

Franc Weerwind

Burgemeester

Gemeente Almere

De Studiegroep zal in de eerste helft van 2017 zijn rapport aan de ministerraad aanbieden. De ministerraad zal het rapport vervolgens aan beide Kamers der Staten-Generaal aanbieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk