26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 408 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2016

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling voor het jaar 2016 is door uw Kamer de motie Veldman en Oosenbrug (Kamerstuk 34 300 VII, nr. 30) aangenomen. Daarin is de regering verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor bundelen van financiële middelen voor de digitale overheid.

Ik kan uw Kamer meedelen dat dit onderzoek past binnen de opdracht die het kabinet aan de Digicommissaris heeft meegegeven.

Onder regie van de Digicommissaris zijn in 2015 op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting middelen gereserveerd als instrument voor de oplossing van de acute financieringsproblematiek van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de digitale overheid. Hiermee is sprake van een aanzet tot bundeling van financiële middelen voor de digitale overheid.

Tevens wordt, onder regie van de Digicommissaris, gewerkt aan voorstellen om te komen tot een structureel en duurzaam financieel arrangement waarmee ook innovatie, doorontwikkeling en volumegroei van (de generieke voorzieningen binnen) de digitale overheid (GDI) wordt ondervangen. Tijdens dit onderzoek komt ook het vraagstuk van bundeling van middelen uitgebreid aan bod.

Naar verwachting zullen de resultaten nog in 2016 beschikbaar komen. Ik zal uw Kamer dan uiteraard nader informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven