26 643
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

nr. 151
MOTIE VAN HET LID GERKENS C.S.

Voorgesteld 24 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verwachting is dat er binnen twee jaar geen internetadressen meer beschikbaar zullen zijn;

overwegende, dat hiermee de voortvarende ontwikkeling van een digitaal Nederland zal vertragen;

overwegende, dat dit voorkomen kan worden door de omschakeling naar IPv6 en dat deze omschakeling versneld kan worden door meer vraag naar IPv6 in de markt;

verzoekt de regering te bezien welke mogelijkheden er zijn om de eis IPv6 verplichtend op te nemen in aanbestedingen van de overheid en hierover voor 15 mei te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Algra

Van Dam

Naar boven