26 642 Europees Sociaal Fonds (ESF)

Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2010

Met de voortgangsbrief van 5 juli 2010 (kamerstukken II 2009/10, 26 642, nr. 113) heb ik u geïnformeerd over de uitvoering van de ESF-programma’s in Nederland. Op 6 oktober 2010 is deze brief geagendeerd voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid. Ter aanvulling op deze brief stuur ik u bijgaand het CBS-rapport «ESF-monitor deelnemerskenmerken 2009», waarin het CBS de resultaten van het onderzoek naar de kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten in 2009 heeft opgenomen.1

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven