Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201426488 nr. 332

26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 332 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2013

Op 3 oktober jl. verzocht de vaste commissie voor Defensie mij om een routekaart over de aanschaf van de F-35, vanaf nu tot 2015. In deze brief schets ik het verdere proces. In de bijlage zijn de verschillende stappen grafisch weergegeven1.

Op 17 september jl. heeft u de nota over de toekomst van de krijgsmacht ontvangen (Kamerstuk 33 763, nr. 1) met daarin vervat het kabinetsbesluit de F-16 door de F-35 te vervangen. Na de bespreking van het kabinetsbesluit met de Kamer, zal Defensie beginnen met de volgende stap in het Defensie Materieel Proces: de voltooiing van de verwervingsvoorbereiding ofwel de D-fase. In de D-fase wordt onder meer de definitieve analyse gemaakt van de gevolgen van de invoering van de F-35 op het gebied van organisatie, personeel, materieel-logistiek, bedrijfsvoering, infrastructuur en milieu. Ook wordt de transitieperiode van de F-16 naar de F-35 voorbereid. Deze stap is van belang om ervoor te zorgen dat de luchtmacht tijdig gereed is voor de introductie van de F-35 als nieuw hoofdwapensysteem vanaf 2019. De werkzaamheden vergen vanaf nu nog ongeveer een jaar en zullen resulteren in een D-brief die ik naar verwachting begin 2015 aan de Kamer zend.

In 2015 zal Nederland ook aan het F-35 Joint Program Office (JPO) moeten melden voor welk aantal toestellen (te leveren in 2019) de eerste financiële verplichtingen kunnen worden aangegaan. In de bestelsystematiek van het F-35 programma is overeengekomen dat in beginsel vier jaar (X-4) voorafgaand aan het jaar (X) van levering van toestellen een verzoek tot verwerving wordt ingediend met een Participant Procurement Request (PPR). Het JPO voegt die verzoeken van de verschillende landen (in datzelfde jaar) samen tot een Consolidated Procurement Request (CPR) op grond waarvan het een offerte-aanvraag indient bij de fabrikant. Volgens de geldende afspraken wordt het CPR door alle betrokken partnerlanden ondertekend tijdens de vergadering van de JSF Executive Steering Board in het voorjaar. Het CPR is niet vrijblijvend voor de ondertekenaars. Het vormt het uitgangspunt voor het contracteringsproces en is daarmee van invloed op de financiële uitkomsten die ook voor andere partnerlanden gelden. De ondertekening van het CPR schept dus verplichtingen. In het daarop volgende jaar (X-3) moet een eerste aanbetaling worden gedaan voor de investeringen ter voorbereiding op de productie en voor onderdelen met een lange levertijd (de long lead items). Momenteel bedraagt deze aanbetaling vijf procent van de stukprijs.

Het JPO sluit, na voltooiing van de onderhandelingen met de fabrikant, twee jaar na de PPR/CPR (X-2) het definitieve contract voor de aanschaf van de toestellen en de bijbehorende ondersteuning. Dit gebeurt nadat de partners daarvoor toestemming hebben gegeven. De levering van toestellen heeft daarmee plaats vier jaar na de PPR/CPR en twee jaar na de contractering. Deze bestelsystematiek geldt voor alle partners, dus ook voor Nederland.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

BIJLAGE: MIJPALEN PROJECT VERVANGING F-16


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer