26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 178
MOTIE VAN HET LID HAMER C.S.

Voorgesteld 23 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet heeft besloten om over te gaan tot de aanschaf van twee testtoestellen;

overwegende, dat er nu nog onduidelijkheid is over de vraag of bij de uiteindelijke aanschaf van beide testtoestellen binnen het daarvoor beschikbare budget kan worden gebleven alsook over de geluidscontouren;

tevens overwegende, dat deelname aan het JSF-project van belang is voor de werkgelegenheid van het Nederlandse bedrijfsleven;

spreekt uit dat de keuze om deel te nemen aan de operationele testfase geen definitieve keuze voor de JSF is;

spreekt uit voor dit moment de besluitvorming te beperken tot het aangaan van de verplichtingen die nodig zijn voor de productie van de eerste tranche testvliegtuigen (LRIP-3) om daarmede het zicht op definitief deelnemen aan de testfase in 2011 open te houden;

spreekt uit dat in 2010 de definitieve keuze voor deelname aan de testfase gemaakt kan worden óf besloten kan worden tot beëindiging van deelname aan de verdere productie van testvliegtuigen en daarmee van de operationele testfase, op basis van de criteria prijs (LRIP-4), geluidscontouren en uitkomst arbitrage businesscase;

spreekt tevens uit dat een definitief aanschafbesluit in 2012 genomen zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Van Geel

Slob

Naar boven