26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 605 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2018

Voor u ligt de publicatie «Stand van de uitvoering in de sociale zekerheid»1, zoals eerder toegezegd aan uw Kamer. Deze is erop gericht uw Kamer en andere belanghebbenden op een toegankelijke manier te informeren over de inzet van de SVB en UWV om goede dienstverlening aan te bieden. Dit kabinet streeft ernaar om actief openheid te geven, zowel over prestaties als over dilemma’s, ook bij de uitvoering. Daarom wordt hierbij eveneens stilgestaan bij de uitdagingen die in de uitvoering spelen. Een grote uitdaging betreft het capaciteitstekort ten behoeve van het doen van sociaal-medische beoordelingen bij UWV. In de bijlage bij deze brief treft u de uitkomsten van de expertgroep «Gerichte inzet van verzekeringsarts»2 en wordt inzicht gegeven in de realisatie en prognose van het aantal sociaal-medische beoordelingen.

De publicatie «Stand van de uitvoering» levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat over hoe dienstverlening optimaal in te richten. Ons voornemen is om uw Kamer deze jaarlijks voor het zomerreces en met de aanbieding van de jaarplannen van UWV en de SVB in december aan te bieden. Wij bieden hierbij namens de Raden van Bestuur van de SVB en UWV opnieuw aan om uw Kamer middels andere vormen, zoals werkbezoeken, rondetafels of technische briefings, uitgebreider te informeren. Meer in het specifiek licht UWV uw Kamer graag in een technische briefing toe welke verschillende maatregelen zijn genomen om het capaciteitsprobleem rond sociaal-medische beoordelingen te verkleinen.

Het beeld dat uit deze stand van de uitvoering oprijst, is dat de dienstverlening vanuit SVB en UWV er goed uitziet en verder verbetert. Dat wil niet zeggen dat er geen fouten worden gemaakt of alles vlekkeloos verloopt. Daar waar het druk is en onder spanning wordt gewerkt, kunnen zaken tegenvallen. Openheid daarover is belangrijk. Om de dienstverlening ook in de toekomst goed te kunnen waarborgen, staat de uitvoering voor omvangrijke opgaven. Het is daarom belangrijk om keuzes te maken en te prioriteren, bijvoorbeeld in de ICT ontwikkeling. Hierover zijn UWV en SVB voortdurend in goed gesprek met SZW en worden, waar nodig, verdere afspraken gemaakt.

Capaciteitstekort sociaal-medisch beoordelen

In het bijzonder zijn UWV en SZW in nauw overleg over het capaciteitstekort ten behoeve van sociaal-medische beoordelingen. UWV voorziet dat de voorraad van de belangrijkste sociaal-medische beoordelingen stabiel blijft in 2018, maar voorspelt ook dat de voorraad herbeoordelingen in 2018 toeneemt tot 37.000. Dit heeft te maken met een tekort aan verzekeringsartsen en vinden wij zorgwekkend. Helaas hebben de acties die UWV tot nu toe heeft genomen om de capaciteit voor beoordelingen te vergroten, vooralsnog onvoldoende opgeleverd. Bijvoorbeeld door lastig te beïnvloeden factoren, zoals de krapte op de arbeidsmarkt voor (verzekerings)artsen.

Op 14 november 2017 heeft UWV de expertgroep «Gerichte inzet van verzekeringsarts» in het leven geroepen. Inmiddels heeft deze groep voorstellen gedaan die kunnen bijdragen aan het verkleinen van het capaciteitstekort. Deze voorstellen werken UWV en SZW uit in een gezamenlijk programma. Met UWV wordt over uiterlijk één jaar de balans opgemaakt. Hierbij moet blijken dat er een trendbreuk is in de balans tussen (maximaal) beschikbare capaciteit en benodigde capaciteit voor het uitvoeren van beoordelingen en dat het tekort aan capaciteit beheersbaar wordt. Als dit desondanks niet lukt, nemen wij aanvullende maatregelen.

Aan het eind van dit jaar rapporteren wij in de volgende «Stand van de uitvoering» over de uitkomst van een onderzoek naar de beloning van verzekeringsartsen en een vervolgonderzoek dat de auditdienst van UWV verricht om na te gaan of de door UWV gemaakte afspraken en getroffen maatregelen hebben geleid tot een verbetering in de registratie van herbeoordelingen.

Tot slot

Met dit regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) en de voorjaarsnota (Kamerstuk 34 960, nr. 1) wordt de uitvoering – na een periode waarin hier minder ruimte voor was – in staat gesteld verder te investeren in de dienstverlening en de ondersteunende processen, die voor de continuïteit en veiligheid daarvan van belang zijn. Zo wordt UWV 70 miljoen extra ter beschikking gesteld voor uitbreiding van persoonlijke dienstverlening en kunnen UWV en SVB verder investeren in continuïteit en stabiliteit van ICT systemen, cybersecurity en de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook door UWV en SVB nauw te betrekken bij de uitwerking van beleid- en regelgeving vanuit het regeerakkoord en oog te hebben voor de complexiteit en impact van regelgeving, zetten wij in op betere uitvoering van beleid voor de mensen, die gebruik maken van onze dienstverlening.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven