26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 602 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 maart 2018

Hierbij stuur ik u het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het UWV project «Eén uniforme betaalomgeving (1UBO) Werkloosheidswet»1 en mijn reactie daarop.

Met het project 1UBO worden de arbeidsongeschiktheidswet (AW) en werkloosheidswetsystemen (WW) bij UWV ontvlochten en aangesloten op één betaalomgeving. In 2016 heeft BIT reeds een toets uitgevoerd op het AW-deel. Dit advies2 leverde belangrijke inzichten op voor het project en de aanbevelingen zijn door UWV verwerkt. Het project 1UBO-AW is onlangs succesvol en tijdig door UWV afgerond. In 2018 en 2019 wordt nu vervolgens het systeem voor de WW ontvlochten.

De afgelopen maanden heeft UWV zich ingespannen om BIT volledig mee te nemen in deze tweede stap van het meerjarige verandertraject om het applicatielandschap rondom de uitkeringsvaststelling en -betalingen te vereenvoudigen. UWV voelt zich gesterkt door de waardering die BIT uitspreekt over de door UWV gekozen evolutionaire aanpak om het bestaande IT-landschap in stapjes te vernieuwen. Dit is volgens BIT de enige juiste aanpak die past bij de situatie waarin UWV zich bevindt. De aanbevelingen van BIT helpen UWV om deze koers door te zetten.

Noodzaak van het vervolgtraject één uniforme betaalomgeving WW

UWV heeft met het project 1UBO-AW een eerste belangrijke stap gezet in de vereenvoudiging van zijn applicatielandschap rondom de uitkeringsvaststelling en -betalingen. Deze vereenvoudiging is nodig om risico’s te beperken bij de vernieuwing van de systemen die UWV gebruikt voor de ondersteuning van de uitvoering van de AW en de WW. Het is belangrijk dat UWV tijdig start met de vernieuwing van deze systemen omdat ze op termijn niet meer worden ondersteund. Wanneer die ondersteuning wegvalt, komen de werkprocessen van UWV in gevaar. Het project 1UBO-WW is een essentieel onderdeel van de aanpak van UWV om de stabiliteit en toekomstvastheid van de systemen ook naar de toekomst toe te borgen. UWV heeft deze vernieuwing dan ook opgenomen in zijn UWV Informatieplan (UIP).3

Ruimte voor het implementeren van (nieuwe) substantiële beleidswijzigingen

Eerder heb ik u geïnformeerd over de planning en aanpak van dit project.4 De daadwerkelijke ingreep voor de WW vindt plaats van 1 april 2018 tot eind 2019. Het BIT constateert dat de realisatie van het project 1UBO-WW een grote inspanning van UWV vergt en dat er ten tijde van de ingrepen geen ruimte is voor het implementeren van (nieuwe) substantiële beleidswijzigingen. Eén van de geadviseerde maatregelen is dan ook het formaliseren van de «beleidsfreeze» die voor 1UBO-WW noodzakelijk is, in een Kabinetsbesluit, hetgeen ik met deze brief doe.

Gezien het risico voor het welslagen van dit project is het onwenselijk als tijdens de ingrepen grotere beleidswijzigingen worden doorgevoerd. Wijzigingen met een erg beperkte impact, zoals het doorvoeren van een indexering, kunnen wel doorgang vinden. Bij nieuw beleid zal UWV de impact in een uitvoeringstoets beoordelen. In iedere uitvoeringstoets zal UWV aangeven wat de gevolgen zijn en wanneer deze kunnen worden geïmplementeerd. Samen met UWV blijf ik goed in gesprek met de departementen die door deze «beleidsfreeze» geraakt worden.

Hoofdlijn BIT-advies

Ik waardeer de grondige toetsing, zoals deze door het BIT heeft plaatsgevonden. Het is goed om te lezen dat BIT geen grote risico’s ziet die de slaagkans van 1UBO-WW bedreigen. Dit positieve advies vormt een ondersteuning van de gekozen aanpak door UWV en een goed startpunt voor de daadwerkelijke uitvoering van het project.

BIT ziet wel kleinere risico’s in termen van kostenoverschrijding, vertraging en continuïteit en doet daarom twee aanbevelingen in de richting van UWV, namelijk:

  • 1. Neem aanvullende maatregelen voor uitvoering van 1UBO-WW;

  • 2. Verzeker de middellange termijn continuïteit van de huidige systemen.

Het UWV onderschrijft deze aanbevelingen. Hieronder sta ik kort stil bij de aanbevelingen van BIT en hoe hier door UWV opvolging aan wordt gegeven.

1. Neem aanvullende maatregelen voor uitvoering van 1UBO-WW

Om de uitvoering van het project 1UBO-WW zo goed mogelijk te beheersen, adviseert BIT aanvullende maatregelen te treffen om vertraging en extra kosten te voorkomen.

  • Conform de aanbevelingen van BIT zal UWV interne afspraken maken over de wijze waarop binnen het project in de WW-omgeving wordt omgegaan met versnelling zoals dit ook in de laatste maanden van het project in de AW-omgeving is gerealiseerd. Daarbij treft UWV maatregelen om het gehele voortbrengingsproces te versnellen. De nieuwe werkwijze wordt door UWV gecontroleerd ingevoerd.

  • Ook zal UWV de testaanpak en testplanning verder uitwerken, waarbij rekening wordt gehouden met een optimale volgorde van de diverse testen. UWV zal de benodigde hardware voor het testen in beeld brengen en indien nodig de geraamde testkosten bijstellen.

2. Verzeker de middellange termijn continuïteit van de huidige systemen

Om de continuïteit van de betrokken systemen (ResaFasa, WWO en Excasso) te verzekeren, adviseert BIT om de continuïteitsrisico’s van deze systemen in kaart te brengen om vervolgens maatregelen te treffen om de continuïteit van de genoemde systemen voor minstens acht jaar – tot 2026 – zeker te stellen, ongeacht welke vernieuwingsplannen UWV ontwikkelt.

UWV neemt dit advies van het BIT over en zal de ontwikkelingen in de markt ten aanzien van de aan deze systemen onderliggende technologieën blijven volgen. Jaarlijks kijkt UWV bij de herijking van het UWV Informatieplan of er passende maatregelen getroffen moeten worden om de continuïteit van de systemen op de middellange termijn te kunnen garanderen.

Tot slot

UWV is voornemens om de drie betrokken systemen binnen zes tot acht jaar vanaf nu te vernieuwen. Het BIT constateert dat deze vernieuwing risicovol is en afhangt van de gekozen aanpak. Ik neem deze constatering ter harte en moedig UWV daarom aan om de mogelijke opties voor vernieuwing in beeld te brengen en op basis hiervan de meest passende vernieuwingsstrategie te bepalen. De concretisering van deze strategie zal onderdeel uitmaken van het UWV Informatieplan dat jaarlijks wordt herzien en aan uw Kamer wordt verstuurd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 26 448, nr. 573.

X Noot
3

Bijlage bij Kamerstuk 26 448, nr. 600.

X Noot
4

Kamerstuk 26 448, nr. 573, d.d. 8 juli 2016.

Naar boven