26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 579 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2016

In mijn brief van 24 juni 2016 (Kamerstuk 26 448, nr. 571) inzake de strategische heroriëntatie SVB heb ik het ICT-project vernieuwing AKW-systeem voor de Kinderbijslag (vAKWerk) aangekondigd.

Het ICT-project vAKWerk draagt bij aan de strategische doelstelling om de continuïteit en wendbaarheid van de uitvoering te verhogen. Bij de strategische heroriëntatie en ICT in het bijzonder isgebruik gemaakt van het externe advies van de heren Hakkenberg en Martens. Op specifieke ICT delen (vAKWerk) hebben ook andere externen (zoals prof. dr. C. Verhoef en adviesbureau Gartner) geadviseerd.Overeenkomstig de aanbeveling van de Tijdelijke commissie ICT heb ik tevens het Bureau ICT Toetsing (BIT) gevraagd over het project vAKWerk te adviseren.

Ik ben verheugd dat het BIT zeer tevreden is in zijn definitieve advies van 18 oktober 2016 (zie bijlage1) en de keuze van de SVB om de functionaliteit van het AKW-systeem aan het AA-systeem toe te voegen van harte onderschrijft en de gekozen aanpak «gedegen» vindt.

Het BIT adviseert de SVB daarbij de volgende aanvullende maatregelen te nemen:

  • 1. Rond vAKWerk zo spoedig mogelijk af;

  • 2. Stel snel een gedetailleerd plan op voor de datamigratie;

  • 3. Maak bestuurlijke afspraken over verdere vernieuwing.

Ik heb de voorzitter van de Raad van Bestuur van SVB onmiddellijk na ontvangst van een eerste concept van het BIT begin oktober toestemming gegeven voor de uitvoering van het project en afgesproken dat de SVB samen met SZW hierbij de door het BIT genoemde aanvullende maartregelen neemt. Dit draagt bij aan spoedige afronding van vAKWerk. Op dit moment loopt het project op schema en is de afronding voorzien in 2017. Tevens heb ik met de SVB afspraken gemaakt over de voorfinanciering van het project.

Met het project vAKWerk legt de SVB een solide basis voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening en de daarbij behorende digitale ondersteuning voor de komende jaren.

Ik zal uw Kamer op de hoogte houden van de voortgang van het project vAKWerk door middel van de reguliere SUWI-verantwoording.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven