26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 533 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2015

De ontwikkeling van het multi-regelingen-systeem (MRS) bij de SVB is, zoals u gemeld op 2 september 2014 (Kamerstuk 26 448, nr. 524), gestopt. In mijn brief van 17 december 2014 (Kamerstuk 26 448, nr. 528) gaf ik aan dat de implementatiepartner en de SVB in onderling overleg tot afwikkeling van de overeenkomst voor de ontwikkeling van dit multi-regelingen-systeem trachtten te komen. In deze brief informeer ik u hierover nader.

De SVB en de implementatiepartner Capgemini zijn overeengekomen om door arbitrage tot een onafhankelijke beslechting te komen van de geschillen. De arbitrage zal plaatsvinden onder auspiciën van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Arbitrage is een juridische wijze om een geschil te beslechten met een bindend vonnis. Een voordeel is dat materiedeskundige arbiters worden ingezet. Dit is van nut daar de basis van het geschil grotendeels gelegen is in hetgeen er is opgeleverd door de implementatiepartner en hier een aantal analyses in de vorm van technische rapporten over beschikbaar is. Om deze te kunnen beoordelen is kennis over ICT gewenst. Daarnaast maakt arbitrage relatief snel een einde aan het geschil.

Deze wijze van afwikkeling is in lijn met de kabinetsreactie van 30 januari 2015 (Kamerstuk 33 326, nr. 13) op het eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten. Daarin wordt aangegeven dat het Rijk de mogelijkheden in het contract -na escalatie- benut, bijvoorbeeld door ontbinding van het contract, en een eventuele gang naar de rechter niet schuwt.

Zolang de arbitrageprocedure tussen de SVB en de implementatiepartner loopt, zal ik hier geen inhoudelijke uitspraken over doen. Ik informeer uw Kamer zodra een nieuwe fase zich aandient.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven