26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 528 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2014

Met mijn brief van 2 september jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over het veranderprogramma SVB Tien (Kamerstuk 26 448, nr. 524). Hierbij informeer ik u over de definitieve uitkomsten van het onderzoek naar het ICT-deel van het Veranderprogramma «SVB Tien» door de externe deskundigen, mevrouw Sneller en de heer Hakkenberg. Tevens informeer ik u met deze brief over het versterkingsprogramma van de SVB.

Bevindingen Externe deskundigen

In het eindrapport van 16 december 2014 (zie bijlage 21) concluderen de externe deskundigen (mevr. Sneller en dhr. Hakkenberg) dat de situatie rond het Multi-regelingen-systeem zeer problematisch is: de gemeten kwaliteit is «onder marktgemiddeld» en het Multi-regelingen-systeem zoals dat tot juli 2014 was ontwikkeld is nog ver verwijderd van ingebruikname. Dit oordeel baseren de deskundigen mede op het onderzoek verricht door de Software Improvement Group (SIG) naar de technische kwaliteit van het Multi-regelingen-systeem. Dit bureau is gespecialiseerd in onderzoek naar IT-landschappen en -systemen en opereert naar het oordeel van de deskundigen onafhankelijk en onpartijdig.

De deskundigen schatten in dat nog minimaal 2,5 jaar nodig zal zijn voor ingebruikname van het systeem en adviseren om niet in te zetten op afronding van het huidige Multi-regelingen-systeem. Deze schatting is bovendien omkleed met onzekerheden. Dit bevestigt mijn besluit dat ik begin september in overleg met de SVB nam op basis van het tussenbericht van de externe deskundigen om de verdere ontwikkeling van het Multi-regelingen-systeem te stoppen.

De deskundigen constateren verder dat de relaties tussen departement, Inspectie SZW en SVB geïntensiveerd zijn. Dit niveau dient behouden te worden.

Ik ga er van uit dat SVB en de implementatiepartner in onderling overleg tot de afwikkeling van de overeenkomst komen. De Landsadvocaat ondersteunt de SVB hierbij. Mocht er geen evenwichtige en acceptabele afwikkeling mogelijk blijken, dan zal het geschilpunt juridisch moeten worden beslecht. Ik zal uw Kamer informeren zodra een resultaat bereikt is of zich een nieuwe fase in dit traject aandient. In de tussentijd wil ik deze fase tussen beide partijen niet onnodig belasten door op de wijze van afwikkeling vooruit te lopen.

Versterkingsprogramma huidig ICT platform

De SVB (zie bijlage 32) geeft aan dat de continuïteit van de huidige dienstverlening met de huidige systemen voor zeker 5 jaar beheersbaar gegarandeerd is. Dit vereist wel enkele aanvullende maatregelen. Deze maatregelen heeft de SVB ondergebracht in een regulier onderhoudsprogramma. Voor de komende drie jaar is € 2 mln. per jaar gereserveerd voor de investerings- en exploitatiekosten van dit versterkingsprogramma. In de begroting van de SVB was een bedrag gereserveerd voor verplichtingen uit hoofde van het Multi-regelingen-systeem. Door het wegvallen van deze verplichtingen kan de SVB dit bedrag inzetten ten gunste van het versterkingsprogramma.

Onder leiding van de CIO (Chief Information Officer) a.i. van de SVB is het versterkingsprogramma opgesteld en is de Auditdienst van de SVB hierbij betrokken. De CIO van SZW heeft mij aangegeven dat de relevante onderwerpen aan bod komen in het versterkingsprogramma en adviseert om met reguliere rapportages de voortgang te monitoren.

Ik constateer dat dit versterkingsprogramma nodig is om de continuïteit van de dienstverlening tenminste de komende 5 jaar te garanderen en heb de SVB gevraagd het programma binnen het vigerende budget uit te voeren. SZW zal de uitvoering van het versterkingsprogramma nauwlettend volgen. De Raad van Bestuur van de SVB zal elk kwartaal schriftelijk aan mij rapporteren.

Dit versterkingsprogramma laat onverlet dat de SVB bij onvoorziene wetswijzigingen belemmeringen in de uitvoering zou kunnen ervaren, omdat de huidige systemen een beperkte wendbaarheid kennen. Binnen de strategische heroriëntatie wordt onderzocht of en hoe de wendbaarheid verder vergroot kan worden en welke ICT-ontwikkelopgave daarbij opportuun is.

Strategische heroriëntatie

In mijn brief van 2 september 2014 heb ik aangekondigd dat gestart zou worden met een strategische heroriëntatie van de dienstverlening en bedrijfsvoering van de SVB (Kamerstuk 26 448, nr. 524). Hierover vindt inmiddels intensief overleg plaats tussen de Raad van Bestuur van de SVB en de ambtelijke leiding van de Ministeries van SZW en VWS. Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk beeld met betrekking tot het ambitieniveau van de huidige taken en mogelijke ontwikkelingen in de toekomst.

Op basis hiervan worden de consequenties in kaart gebracht voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de SVB. Ook zal de SVB aandacht besteden aan de mogelijkheden van hergebruik van onderdelen van het Multi-regelingen-systeem, hierbij in acht nemend dat de kwaliteit van de software voldoende moet zijn.

De uitkomsten van deze strategische heroriëntatie zullen leiden tot vaststelling van de lange termijn ICT-opdracht en er zal – in lijn met de aanbevelingen van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT projecten bij de overheid – een business case worden opgesteld. In mijn brief van 2 september heb ik al toegezegd dat ik uw Kamer in de eerste helft van 2015 zal informeren over de uitkomst van de strategische heroriëntatie.

Bevindingen Inspectie SZW

De Inspectie SZW heeft mij op 16 december 2014 aangegeven dat zij van oordeel is dat SVB met de actuele technische stand van de huidige systemen haar dienstverlening aan klanten kan blijven uitvoeren3. Hierbij heeft de Inspectie SZW zich gebaseerd op de constatering van de Auditdienst van de SVB dat er geen onderwerpen zijn die een acuut continuïteitsrisico met zich meebrengen. De Inspectie SZW vraagt aandacht voor het benutten van de lessen die geleerd zijn bij de ontwikkeling van het Multi-regelingen-systeem bij de te nemen vervolgstappen. Zo wijst de Inspectie SZW op het belang van een businesscase waarin baten en lasten en alternatieve scenario’s uitgewerkt zijn en het op strategische momenten benutten van externe deskundigen om de kwaliteit te toetsen.

De Inspectie SZW heeft geconstateerd dat er een meer integrale risicoanalyse moet worden uitgevoerd door de SVB. Ik heb de SVB gevraagd deze uit te voeren in het kader van de strategische heroriëntatie. Voorts heb ik de SVB gevraagd uitvoering te geven aan alle door de Inspectie SZW genoemde punten. De Inspectie SZW zal toetsen of de aanbevelingen opgevolgd zijn en mij hierover informeren.

Kosten Multi-regelingen-systeem

In het Algemeen overleg SUWI van 19 september 2014 heb ik uw Kamer inzicht verschaft in de kosten van het Multi-regelingen-systeem. In bijlage 1 is dit schematisch weergegeven4. Onderdeel hiervan vormt de Oracle licenties (€ 26,2 mln.) die de SVB heeft aangeschaft. Ik heb de SVB gevraagd te bezien hoe met deze licenties omgegaan kan worden en te onderzoeken of deze licenties door andere (rijks)organisaties ingezet kunnen worden. Indien de licenties optimaal ingezet kunnen worden, kan dit een besparing op de licentiekosten opleveren.

Tot slot

Ik ben de externe deskundigen erkentelijk voor hun onderzoek op basis waarvan de SVB en ik de conclusie hebben getrokken om te stoppen met de verdere ontwikkeling van het Multi-regelingen-systeem. Met het uitvoeren van het versterkingsprogramma door de SVB is de dienstverlening voor minimaal vijf jaar beheersbaar gegarandeerd is. Samen met de SVB wordt nu gewerkt aan een solide perspectief op de dienstverlening en de lange termijn ICT-ondersteuning. In de eerste helft van 2015 informeer ik uw Kamer hier nader over.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven