26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 507 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2013

Hierbij doen wij u de jaarplannen 2014 van UWV en de SVB toekomen1. Wij hebben deze plannen goedgekeurd en de budgetten voor 2014 vastgesteld. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de voortgang van het veranderprogramma SVB Tien, de voortgang van het Redesign Werkbedrijf UWV en de afwikkeling van de arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Jaarplannen 2014 van UWV en SVB

De jaarplannen 2014 van UWV en SVB geven een heldere beschrijving van de in 2014 beoogde resultaten en de activiteiten die UWV en SVB daartoe zullen inzetten. Voor beide organisaties is de uitdaging om gelijktijdig te bezuinigen en te vernieuwen, de continuïteit van goede dienstverlening te garanderen en majeure nieuwe wetswijzigingen door te voeren. Hierbij staat de burger onverminderd centraal.

Bij UWV gaan deze ingrijpende veranderingen in de organisatie ook in 2014 naar verwachting gepaard met een verdere stijging van het werkaanbod als gevolg van de economische situatie. Bij de vaststelling van het budget voor de uitvoeringskosten UWV 2014 is hier rekening mee gehouden.

De jaarplannen van UWV en de SVB zijn opgesteld in september, voor het afsluiten van de begrotingsafspraken die het kabinet heeft gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP en de regeringspartijen. UWV en de SVB hebben in de jaarplannen derhalve nog geen rekening kunnen houden met de beleidsmatige consequenties van deze begrotingsafspraken. Bij UWV gaat het hierbij onder andere om het vervroegen van de invoering van de Wet werk en zekerheid. Bij de SVB gaat het onder andere om het handhaven van de leeftijdsdifferentiatie bij de kinderbijslag en het terugdraaien van de versobering Anw. De komende periode zullen wij de maatregelen verder uitwerken.

In 2014 zullen UWV en de SVB de taakstelling uit het regeerakkoord 2010 verder realiseren. Hieraan wordt invulling gegeven door diverse efficiencymaatregelen, de gemaakte keuzes in taken en dienstverlening en vereenvoudigingen in wet- en regelgeving door te voeren. Daarnaast zal 2014 in het teken staan van de invulling van de taakstelling 2016–2018. Eenvoudige maatregelen blijken niet meer voorhanden. Dit vergt creativiteit aan de kant van de organisaties en aan de kant van SZW. Na onze besluitvorming over de te nemen maatregelen, zullen wij uw Kamer informeren.

Beide organisaties staan daarmee ook het komend jaar voor een zware opgave. Daarbij geldt dat zij tegen de grenzen van hun verandercapaciteit aanlopen. Via de periodieke overleggen met de Raden van Bestuur blijven wij hierover met hen in gesprek.

Het Regeerakkoord voorziet vanaf 2014 in een doelmatigheidskorting op de re-integratiemiddelen WIA/WAO/WAZ/ZW/Wajong van UWV. Ik heb met UWV daarom afspraken gemaakt om bij de besteding van de re-integratiemiddelen invulling te geven aan adequate re-integratieondersteuning binnen de beschikbare middelen. Prioriteitsstelling is daarbij onvermijdelijk. In dat kader heb ik UWV onder meer gevraagd om prioriteit te geven aan de mensen met een WIA- of ZW-uitkering die arbeidsmogelijkheden hebben. Op de overige groepen wordt vanuit UWV geen actieve re-integratiedienstverlening ingezet, wel bestaat de mogelijkheid zich zelf te melden voor re-integratieondersteuning. Omdat Wajongers met arbeidsvermogen door de Participatiewet overgaan naar gemeenten, biedt UWV overigens op termijn alleen nog re-integratiedienstverlening aan mensen met een uitkering op grond van de WIA/WAO/WAZ/ZW. Hierop hebben de gemaakte afspraken betrekking.

Voortgang veranderprogramma SVB Tien

Op 8 juli 20132 bent u geïnformeerd over de voortgang van het veranderprogramma SVB Tien bij de SVB. Dit naar aanleiding van de rapportage van de Inspectie SZW. De verwachting was toen nog, dat het programma SVB Tien ultimo 2013 zou worden afgerond met de ingebruikname van een multiregelingensysteem (MRS). De inspectie gaf in haar rapportage aan dat de planning onder druk stond. Volgens de oorspronkelijke planning zou de introductie van het MRS eind 2013 plaatsvinden.

Deze datum is niet langer haalbaar. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de latere oplevering van het MRS door de implementatiepartner, de kwaliteit van de oplevering, de nog beperkte voortgang bij het testen, instabiele ICT-omgevingen en de complexiteit van het datamigratietraject. De huidige dienstverlening door de SVB is gegarandeerd en deze vertraging heeft dus geen consequenties voor de uitvoering door de SVB van de aan haar opgedragen taken.

De SVB heeft inmiddels maatregelen genomen die toezien op een gecontroleerde ingebruikname van een betrouwbaar en goed getest systeem. Deze maatregelen betreffen onder andere een versterking van de integrale sturing, bijgestaan door externe reflectie en een nadrukkelijkere betrokkenheid van de SVB-organisatie bij de verschillende facetten van de ontwikkeling en de ingebruikname. In januari 2014 zal de SVB een definitief besluit nemen over een nieuwe planning. Volgens de SVB is de verwachting dat het MRS in de tweede helft van 2014 in gebruik kan worden genomen. De voortgang van SVB Tien wordt nog steeds nauwlettend door ons gevolgd en wij zullen uw Kamer daarvan op de hoogte houden. Kwaliteit en beheersbaarheid van de introductie blijft voor ons de voorkeur genieten boven snelheid. De overige, niet-ICT-gerelateerde onderdelen van het programma SVB Tien, zijn inmiddels afgerond. De SVB vangt de financiële gevolgen van het uitstel zelf op. De Inspectie SZW blijft toezicht houden op de realisatie van het programma SVB Tien en rapporteert over onvoorziene gebeurtenissen.

Voortgang Redesign Werkbedrijf UWV

In de periode van 2011 tot medio 2013 is UWV Werkbedrijf vertrokken uit 32 van de 98 werkpleinen. Dat betekent dus dat op dit moment de dienstverlening aan werkzoekenden wordt gerealiseerd vanuit 66 werkpleinen. In 2015 zal het aantal vestigingen teruggebracht zijn tot 30. Vanuit deze vestigingen zal UWV een verbindende partij blijven in de regionale netwerken van werk en inkomen en tussen landelijke, sectorale en regionale partijen.

Het landelijke systeem voor registratie van werkzoekenden en vacatures (Werk.nl) is in de eerste helft van 2013 sterk verbeterd. Werkgevers zijn nu in staat om met werk.nl gericht werkzoekenden, waaronder ook specifieke doelgroepen, te kunnen vinden.

De e-dienstverlening wordt steeds interactiever. Momenteel vraagt al ruim 90% van de klanten van UWV digitaal een WW-uitkering aan en ook de digitaliseringsgraad van andere diensten stijgt fors. Ook in 2014 zal het gebruik van werk.nl en de werkmap gestimuleerd worden.

De groep klanten die niet goed om kan gaan met de digitale dienstverlening kan gebruik maken van de extra ondersteuning die op de vestigingen geboden wordt door de 130 trainees die voor een jaar aangenomen zijn. Dat geldt ook voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Dankzij de extra middelen die aan UWV beschikbaar zijn gesteld, stelt UWV in 2014 aan 43.000 oudere WW-ers intensieve dienstverlening ter beschikking in de vorm van netwerktrainingen of intensieve ondersteuning door een UWV-adviseur.

Wij zijn doorlopend met UWV in gesprek over de voortgang van het Redesign Werkbedrijf en de stand van zaken van de digitale dienstverlening. In de periodieke overleggen en via de reguliere rapportages geeft UWV inzicht in de invulling en verdere ontwikkeling van de dienstverlening en het programma voor verbetering van de stabiliteit en performance van het ICT-platform.

Tijdens het algemeen overleg SUWI van 9 oktober jl. heb ik gezegd dat het helder is dat de digitale dienstverlening van UWV verbeterd moet worden en dat ik ervoor gekozen heb om daarbij de nadruk te leggen op stabiliteit. Ik heb daarbij aangekondigd uw Kamer daar op enig moment nader over te informeren.

Door de Raad van Bestuur van UWV is voor het vervolg van de Redesignoperatie als randvoorwaarde gesteld dat het verkrijgen van een stabiele applicatie op een stabiel platform extra prioriteit wordt gegeven. In 2014 zal een nieuw doelplatform worden gerealiseerd. Voorafgaand aan deze migratie worden nog releases van een overwegend technisch karakter doorgevoerd die een bijdrage leveren aan een stabieler en beter presterend platform. De migratie start begin 2014 en loopt door tot in augustus 2014. Gedurende de migratie naar het nieuwe platform zullen geen wijzigingen van functionele aard in de applicatie (werk.nl) worden doorgevoerd. De ontwikkeling en implementatie van nieuwe functionaliteiten mag de stabiliteit en performance van de applicatie en het ICT-platform namelijk niet in gevaar brengen. Pas in de periode na de realisatie van het nieuwe doelplatform worden weer nieuwe componenten/functionaliteiten geïnstalleerd.

Afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie, juridische procedure huisvestingsstichtingen

Uitspraak Hof van 13 augustus 2013 in de juridische procedure tegen vastgoedmaatschappij Maliehuys BV en haar directeur.

In de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 april 20053 over de afwikkeling van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft mijn voorganger toegezegd u te zijner tijd te zullen informeren over de resultaten van de werkzaamheden van mr. R.J. Schimmelpenninck met betrekking tot de juridische procedures die zijn voortgekomen uit de afwikkeling van de Arbeidsvoorzieningenorganisatie. Met dit bericht wordt aan deze toezegging voldaan.

De voormalige Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Arbvo) had destijds een deel van haar onroerend goed ondergebracht in afzonderlijke huisvestingstichtingen. De voorzitter van de besturen van enkele van deze stichtingen, was daarbij tevens eigenaar/directeur van Maliehuys BV, die voor deze stichtingen het onroerend goed beheerde. Bij de afwikkeling van Arbvo is de bestuurder Arbeidsvoorziening, de heer Schimmelpenninck, gestuit op ongebruikelijke, niet marktconforme transacties rondom deze huisvestingsstichtingen. Onder zijn regie is de Staat (SZW) als rechtsopvolger van de Arbvo in 2005 een procedure gestart tegen Maliehuys BV en haar directeur-eigenaar om de onrechtmatig toegeëigende gelden terug te vorderen.

Het Hof Den Haag heeft op 13 augustus 2013 de vordering aan de Staat definitief toegewezen en deze uitspraak is thans onherroepelijk geworden. De vordering is inclusief wettelijke rente en proceskosten opgelopen tot € 4,5 miljoen, waarvan tot nu toe € 0,875 miljoen is terugbetaald. Maliehuys BV en haar directeur zijn recent failliet verklaard. Bij de curator is voor het resterende bedrag een claim ingediend en er wordt bezien of een nader onderzoek door de curator naar (verborgen) activa in de boedel aangewezen is. In een eerdere uitspraak zijn tegenvorderingen van Maliehuys BV en Schild Holland Fonds van meer dan € 1 miljoen afgewezen ten gevolge waarvan door de Staat gestelde zekerheden van bijna € 1 miljoen ten gunste van de Staat zijn vrijgevallen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Kamerstuk 26 448, nr. 499 d.d. 8 juli 2013.

X Noot
3

Kamerstuk 21 477, nr. 92 d.d. 28 april 2005.

Naar boven