26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 491 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2013

In het Algemeen Overleg SUWI van 14 februari 2013 (Kamerstuk 26 448, nr. 489) hebben wij uw commissie toegezegd de ICT releaseplanning van UWV met u te delen en terug te komen op de mate waarin de dienstverlening van UWV persoonlijker kan worden gemaakt. Ook gaven wij aan terug te komen op gesprekken die met non-profit re-integratiebureaus worden gevoerd en u te informeren over de rol van UWV bij arbeidsmigratie. Voorts zegden wij toe in augustus het onderzoek van de Inspectie SZW aan u te zenden over de beveiliging van Suwinet.

In deze brief komen wij op bovenstaande punten terug. Op de overige toezeggingen komen wij terug in de brief waarmee de jaarverslagen van de SUWI-organisaties aan u worden aangeboden.

ICT sturing en beheersing

De Raad van Bestuur van UWV en de Chief Information Officer (CIO) van UWV hebben uw commissie de wijze van sturing en beheersing van de ICT projecten toegelicht in de technische briefing op 21 maart 2013.

Er is vastgesteld dat ICT steeds meer de dominante productiefactor wordt bij UWV. Efficiency operaties om taakstellingen te kunnen behalen zijn de voornaamste aanleiding van vergaande digitalisering, maar ook aanpassingen in wet- en regelgeving, de wens van de burger om digitale diensten af te nemen middels één ingang en het behouden van het niveau van dienstverlening leiden hiertoe. UWV is nu bijvoorbeeld in staat om meer dan 20.000 WW-aanvragen per week te verwerken en tijdig betaalbaar te stellen. Zonder digitalisering van processen zou dit niet lukken. ICT vraagt daarentegen ook aandacht. Er zijn meer systeemoverschrijdende wijzigingen en de (ICT) processen raken de gehele organisatie. De sturing op ICT is van groot belang voor het welslagen van dit proces van constante digitalisering.

Op voordracht van de CIO stuurt de Raad van Bestuur van UWV en prioriteert de inzet van capaciteit. Het instrumentarium dat UWV ter beschikking staat, bestaat uit planningsdocumenten (meerjaren- en jaarinformatieplan), portfoliomanagement, uitvoeringstoetsen en de releaseplanning. Op basis van de planningsdocumenten komt een projectportfolio tot stand. Met projectportfoliomanagement wordt op projectniveau en in samenhang tot andere projecten gestuurd en controle behouden met projectplannen, afwijkings- en voortgangsrapportages. Deze rapportages worden aan de Raad van Bestuur van UWV aangeboden.

In uitvoeringstoetsen geeft UWV de consequenties aan die nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving met zich meebrengt, onder andere op het gebied van ICT. Een wijziging in de ICT mondt uiteindelijk uit in een release die wordt ingepast in de zogenaamde releaseplanning of releasekalender. De kalender laat zien in welke systemen releasecapaciteit beschikbaar is en waar dit wordt overschreden. Als bijlage treft u de releasekalender van primo februari aan1. Met nadruk wordt erop gewezen dat de releasekalender frequent wordt geactualiseerd en derhalve slechts een momentopname betreft.

Er wordt daarbij gehecht aan «checks and balances» en externe deskundigheidsoordelen ter validatie en borging van te maken keuzes op het gebied van ICT. Door collegiale reviews en adviezen, het inwinnen van extern advies en second opinions en het uitnodigen van «dwarskijkers» om binnen UWV mee te lopen, wordt deze validatie verkregen.

De uitvoering blijft bij UWV liggen, maar gezien onze verantwoordelijkheid houden wij zicht op de ICT van UWV. Via de reguliere planning en control cyclus informeert UWV het departement op gezette momenten over de voortgang op ICT gebied. Hierbij komt het informatiebeleid, de algehele beheersing op ICT-gebied, de voortgang van risicovolle ICT-projecten en de mogelijkheden voor het samen optrekken van UWV en Rijk op ICT-gebied in het kader van de Compacte Rijksdienst aan bod.

Voor projecten waar sprake is van een hoger risico, bijvoorbeeld technisch, financieel of bestuurlijk, worden aanvullende afspraken ten aanzien van de monitoring gemaakt. Hierbij worden kwaliteitstoetsen op deze rapportages uitgevoerd, bijvoorbeeld door de interne Accountantsdienst UWV of met Gatewayreviews.

De sturing en beheersing van de ICT door UWV is robuust te noemen. Wij zullen dit actief blijven volgen.

UWV dienstverlening persoonlijker

In het Algemeen Overleg kwam de vraag aan de orde of het mogelijk is om de dienstverlening van UWV persoonlijker te maken door berichten van e-coaches met de naam van de medewerker die het bericht verstuurt te ondertekenen. In de technische briefing van 21 maart 2013 heeft UWV aangegeven dat werkcoaches met hun naam berichten zullen ondertekenen. Samen met UWV blijven wij alert op mogelijkheden waar het gaat om het persoonlijk houden en maken van de dienstverlening.

Gesprekken met non-profit re-integratiebureaus

In hetzelfde Algemeen Overleg is toegezegd om in overleg te gaan met re-integratiebureaus over hun ervaringen met UWV in de afgelopen jaren. Dit in het kader van het minder complex maken van regelingen van UWV en zo de uitvoering goedkoper te maken. Het verzoek was om de aandacht in het bijzonder te richten op re-integratiebureaus zonder winstoogmerk. Zowel OVAL (belangenbehartiger van dienstverleners op het terrein van werk, vitaliteit en loopbaan) als UWV heeft aangegeven geen onderscheid te maken tussen profit en non-profitorganisaties.

Op 10 april is gesproken met OVAL, onder meer over de Participatiewet. OVAL gaf aan de filosofie van de Participatiewet te omarmen (dichtbij de mensen, één regeling), zich te realiseren dat budgetten krimpen en vroeg aandacht voor transparantie bij gemeenten.

Ook vroeg OVAL of er voldoende prikkels zijn en of er voldoende durf is om private partijen in te schakelen. Eveneens is gevraagd naar ervaringen met UWV teneinde de uitvoering te vereenvoudigen. OVAL gaf onder meer aan dat de aanscherping van erkenningscriteria voor jobcoaching, voortvloeiend uit de recente fraudegevallen bij jobcoachingsorganisaties, op instemming kan rekenen, maar wel tot extra administratieve lasten leidt. UWV geeft hierover aan dat die informatie nodig is om de effectieve inzet te kunnen bepalen. Het gesprek heeft geen concrete mogelijkheden opgeleverd om de uitvoering goedkoper te maken.

Rol van UWV bij arbeidsmigratie

Eveneens kwam in het Algemeen Overleg ter sprake dat UWV een Belgische ondernemer faciliteert met het in Bulgarije aan het werk helpen van Nederlanders.

UWV is in Nederland het aanspreekpunt voor EURES (EURopean Employment Services): een samenwerkingsnetwerk van sociale partners en overheden dat het vrije verkeer van werknemers in de Europese Economische Ruimte (EER) ondersteunt. Het netwerk wordt gecoördineerd door de Europese Commissie.

Als een werkgever binnen de EER een vacature indient, vindt er controle plaats op de contractvorm en arbeidsvoorwaarden van de vacature. Indien dit in overeenstemming met Europese- en nationale regelgeving is, wordt getoetst of de werving toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Een werkgever wordt vervolgens actief ondersteund in het werven van personeel.

In dit specifieke geval worden callcenter werkzaamheden verricht voor een Bulgaars bedrijf (met een Belgisch management) in opdracht van Nederlandse en Vlaamse bedrijven. Daarbij is kennis van de Nederlandse taal een belangrijke voorwaarde om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Er is zodoende geconcludeerd dat er sprake is van toegevoegde waarde voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De betreffende werknemers sluiten een arbeidscontract onder Bulgaars recht en ontvangen een loon dat in Bulgarije circa drie keer modaal betreft.

Hiermee wordt gehandeld in overeenstemming met de verordening inzake het vrije verkeer van werknemers (492/2011) en met het beleid op het gebied van arbeidsmigratie. Mogelijkheden die de Europese Unie biedt, kunnen zo optimaal benut worden. Niet alleen kunnen Nederlanders eenvoudig in het buitenland arbeid verrichten, ook kunnen Nederlandse werkgevers met hulp van EURES medewerkers uit de EER aantrekken met specifieke kennis.

Onderzoek Inspectie SZW over de beveiliging van Suwinet

Uw commissie is toegezegd in augustus het rapport van de Inspectie SZW over de beveiliging van Suwinet te verstrekken. De Inspectie SZW rondt dit rapport in augustus af. Derhalve zal dit rapport u, vergezeld van onze reactie, ultimo oktober toegezonden worden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven