26 448
Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

nr. 422
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2009

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen in 2007 heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd de Tweede Kamer jaarlijks in december met een afzonderlijke rapportage bij de aanbieding van de jaarplannen SUWI op de hoogte te stellen over de stand van zaken met betrekking het Digitaal Klantdossier (DKD) en het groeipad eenmalige gegevensuitvraag (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2006–2007, nr. 96, blz. 5440–5444). Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.

Doorontwikkeling Digitaal Klantdossier fase 2

Stond het jaar 2008 in het teken van de planvorming van de tweede fase van DKD, in 2009 is het programma daadwerkelijk van start gegaan. De belangrijkste doelstelling van deze tweede fase is het verminderen van de administratieve lasten van burgers door het bevorderen van eenmalige gegevensuitvraag. Maar ook zijn er ambities met betrekking tot het vergroten van het gebruik van DKD door medewerkers van de SVB, het UWV en de gemeenten. Er wordt naar gestreefd om via DKD meer gegevens te ontsluiten ten behoeve van geïntegreerde dienstverlening.

De vervolgfase DKD betreft een uitbreiding van het gebruik van DKD (voor burgers en professionals), van de functionaliteit (elektronische diensten voor burgers en professionals), van de gegevens en de randvoorwaarden van gegevensuitwisseling. Concreet betekent dit dat de doorontwikkeling van DKD fase 2 zich onder meer richt op:

Het uitbreiden van het aantal e-formulieren

In de eerste fase van het DKD-programma is een aantal e-formulieren geïmplementeerd. Gegevens die al bekend zijn worden daarop vooringevuld. Deze formulieren, vooral de aanvraag voor de werkeloosheidswet en de inschrijving als werkzoekende, worden veel gebruikt en hoog gewaardeerd. In 2010 wordt de set met e-formulieren uitgebreid met formulieren die door gemeenten kunnen worden gebruikt op hun websites. UWV onderzoekt op dit moment de mogelijkheid tot uitbreiding van de e-formulieren voor de WIA en de Wajong.

Het uitbreiden van het klantbeeld

In het kader van de tweede fase van het DKD-programma worden in het klantbeeld meer gegevens getoond. In 2010 wordt de toegang tot het klantbeeld uitgebreid met gegevens van WIA- en Wajong-klanten. Het streven is er op gericht dat het klantbeeld en de e-diensten minimaal 7x18 uur beschikbaar zijn.

Meer gegevens komen beschikbaar in de keten

Via DKD zullen meer gegevens worden ontsloten voor medewerkers van het UWV, de gemeenten en de SVB. Het gaat daarbij enerzijds om een uitbreiding van gegevens die afkomstig zijn van de ketenpartners zelf, zoals informatie over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de wet investeren in jongeren. Ook ten behoeve van de uitvoering van de WWB 65+ door de SVB, vindt ontsluiting van gegevens plaats. Anderzijds wordt gewerkt aan het ontsluiten van gegevens uit nieuwe bronnen zoals de Informatie Beheergroep (IB-Groep) en het Kadaster. De gegevensuitwisseling met de IB-Groep is vrijwel gereed, maar de implementatie zal door de reorganisatie van IB-Groep naar DUO niet meer in 2009 plaatsvinden. De planning is dat begin 2010 wel onderwijsgegevens beschikbaar komen. Dit betekent dat in bijlage 2 bij de Regeling SUWI de verplichting tot hergebruik wordt verschoven van 2009 naar 2010.

De beschikbaarheid van gegevens kan beter worden gemonitord

Voor gemeenten is er een «aanlevermeter» ontwikkeld door het Inlichtingenbureau. Hiermee worden gemeenten beter ondersteund bij hun beheertaken met betrekking tot de aanlevering van gegevens aan DKD. Via dit instrument krijgen gemeenten meer zicht op hun gegevenslevering en wordt het mogelijk volcontinu te monitoren wat het aanlever- en foutpercentage is.

Ondersteuning bij implementatie

Het zal in de vervolgfase niet alleen gaan om uitbreiding van diensten en functionaliteiten, ook zal er veel aandacht zijn om de resultaten van DKD fase 1 en fase 2 daadwerkelijk in de primaire processen te verankeren zodat de verbetering van de dienstverlening merkbaar en zichtbaar wordt.

In eerste instantie was het streven er op gericht om de tweede fase eind 2009 af te ronden, met doorloop van enige implementatieonderdelen in 2010. Besloten is om meer tijd te nemen voor met name de implementatie van de voorzieningen en het programma daarom te verlengen tot eind 2010. Het goed verankeren van DKD in de werkprocessen is van essentieel belang voor het daadwerkelijk gebruik in de praktijk. Bijkomende reden is dat een deel van de voorzieningen naar verwachting pas medio 2010 gereed komt.

Het digitaal klantdossier, het NUP en de VRD

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid

Niet alleen binnen de keten van werk en inkomen is er aandacht voor DKD. Het DKD is één van de zes voorbeeldprojecten die in het NUP zijn opgenomen. Het NUP wil via deze voorbeeldprojecten tonen hoe de beschikbare infrastructuur van de e-overheid de dienstverlening zichtbaar verbetert.

Vernieuwing Rijksdienst

Eind 2008 is een investeringsvoorstel ingediend bij de Vernieuwing Rijksdienst inzake de doorontwikkeling van DKD. De VRD is van oordeel dat DKD bijdraagt aan een slimmere en slankere overheid en heeft dan ook over de jaren 2009 en 2010 een investeringsimpuls toegekend.

Groeipad eenmalige gegevensuitvraag: Evaluatie Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU)

Op 1 januari 2008 is de WEU in werking getreden. Het onderliggende Besluit en de Regeling zijn 15 september 2008 van kracht gegaan. Tijdens de Kamerbehandeling is middels het amendement Heerts/Omzigt (Kamerstukken, 2006/07, 30 970. nr 11) een evaluatiebepaling aan de wet toegevoegd. Hierin is bepaald dat de Minister twee jaar na inwerkingtreding van de WEU aan de Staten-Generaal een verslag zendt over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van onderdelen van deze wet en andere wetten, die bij die wet zijn gewijzigd.

Op dit moment wordt gewerkt aan de opzet van de evaluatie. De verwachting is dat in de evaluatie de volgende onderwerpen aan bod komen:

1. de werking van de bepalingen die betrekking hebben op het bevorderen van de eenmalige gegevensuitvraag;

2. de rol die het bureau keteninformatisering speelt binnen de keten;

3. de rol die Stichting Inlichtingenbureau speelt in de keten;

4. het «Stelselontwerp & Beveiliging» en het «Aansluitprotocol Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI».

De evaluatie zal naar verwachting eind 2010 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Naar boven