26 442 Veteranenziekte

Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2012

Hierbij zend ik u een afschrift van een brief die ik aan de VNG1 heb gezonden over de hulp die Aqua Nederland aan de gemeenten wil bieden bij het opsporen van natte koeltorens. Dit hulpaanbod past goed bij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de inventarisatie van en het toezicht op natte koeltorens, zoals ik die in eerdere brieven (Kamerstuk 26 442, nrs. 51, 52, 53) uiteen heb gezet.

Een zo compleet mogelijke inventarisatie van natte koeltorens in een gemeente is van belang in verband met de legionellarisico’s die deze installaties kunnen opleveren, de toezichthoudende rol die gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer en de bronopsporing bij een uitbraak van legionellose, op grond van de Wet collectieve preventie gezondheid.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven