26 419 Toerisme en recreatie

Nr. 83 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2020

Met deze brief informeer ik u over de inzet van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC Holland Marketing) voor de periode 2020–2023. De activiteiten van het NBTC in deze nieuwe vierjarige periode sluiten aan bij mijn actuele beleidsdoelstellingen op het gebied van toerisme. Daarmee is ook invulling gegeven aan de motie van het lid Von Martels1. In deze motie wordt gevraagd om de ondersteuning voor regio’s door het NBTC met als doel dat meer regio’s van het kwaliteitstoerisme gaan profiteren. Waar in de voorgaande periode de focus lag op het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers, wordt in de komende tijd ingezet op het aantrekken van bezoekers die waarde aan gebieden en voor bewoners toevoegen. Ik heb dan ook besloten om NBTC voor de periode 2020–2023 subsidie te verstrekken waarmee dit mogelijk kan worden gemaakt.

Met een wereldbevolking die blijft groeien en een toenemende middenklasse die in staat is om te reizen, groeit het toerisme. Het aantal internationale bezoekers in ons land neemt naar verwachting de komende jaren verder toe, tot 29 miljoen in 2030 (in 2018 waren er 18,8 miljoen internationale bezoekers). Nederlanders zelf gaan er ook vaker op uit, voor 2030 worden ruim 31 miljoen binnenlandse verblijfbezoekers verwacht (in 2018 gingen Nederlanders 18,7 miljoen keer op vakantie in eigen land). Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling en de maatschappelijke betekenis van toerisme. Met de komst van meer bezoekers neemt ook de druk op de leefbaarheid én het milieu op bepaalde plekken toe. Samen met partners wil ik de gastvrijheidseconomie duurzaam verder te ontwikkelen, op een manier waarbij zoveel mogelijk regio’s kunnen profiteren van de maatschappelijke en economische kansen en waarbij de draagkracht van regio’s en gebieden niet wordt overschreden. De subsidie aan het NBTC voor de komende vier jaar sluit aan bij deze doelstelling.

Kader voor de subsidieafspraken

Het NBTC heeft zich de afgelopen decennia ingezet om Nederland als aantrekkelijke bestemming voor vakanties, zakelijke bijeenkomsten en congressen te promoten. Naar aanleiding van het groeiend toerisme en het effect dat dit heeft op ons land is de koers van NBTC vanaf 2015 verlegd naar spreiding van toeristen in tijd en ruimte. Voor de komende periode wordt deze beweging doorgezet en wordt ingezet op spreiding van bezoekers door middel van het promoten van minder bekende plekken in ons land, het ondersteunen van provincies en regio’s bij bestemmingsontwikkeling en het vergroten van de kennisbasis van de sector. Met de, eind december aan NBTC afgegeven, basisbeschikking 2020–2023 is het kader vastgesteld waarbinnen jaarlijks subsidie kan worden verleend. Dit kader bevat de gereserveerde budgetten voor de desbetreffende boekjaren, de procedure, de vereisten en de prestatie-indicatoren met streefwaardes.

Uitvoering door NBTC

Er komen wijzigingen in de focus en organisatie van het NBTC. Naast kennis over gerichte doelgroepmarketing, is er een toenemende behoefte aan data en kennis ten behoeve van bestemmingsontwikkeling.

Om hier invulling aan te geven legt NBTC in overleg met EZK de focus op de onderstaande vier kernactiviteiten:

  • a) Kennis en data (Het generen van relevante en actuele data en inzichten): waaronder de Landelijke Data alliantie en het Onderzoek Inkomend Toerisme;

  • b) Beleid- en merkontwikkeling (Het creëren van een krachtig profiel van de bestemming Nederland) waaronder de doorontwikkeling van Perspectief 2030;

  • c) Bestemmingsmanagement (Het faciliteren van regio’s en steden om zich optimaal te ontwikkelen): waaronder het (door) ontwikkelen van de Holland City verhaallijnen en het faciliteren van de Landelijke Actieagenda Perspectief 2030;

  • d) Marketingcommunicatie (Het aantrekken van waardevolle bezoekers): waaronder campagnes gericht op het aantrekken van zakelijke bezoekers en het spreiden van bezoekers.

De jaarlijks te verlenen subsidie wordt bepaald op basis van het jaarlijks op te stellen activiteitenplan waarin specifiek wordt ingegaan op (i) de voorgenomen activiteiten (ii) de daarmee nagestreefde doelstellingen en (iii) de benodigde middelen. Afgelopen jaren hebben we gezien dat de ontwikkelingen in de sector snel gaan. Door te werken met een jaarlijks activiteitenplan wordt gezorgd voor voldoende flexibiliteit om indien nodig in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Voor de realisering van de kernactiviteiten heb ik op mijn begroting voor de jaren 2020 tot en met 2023 in totaal maximaal € 36.144.000 gereserveerd (exclusief eventueel beschikbare loon- en prijsstelling).

Mijn ministerie zal vier keer per jaar formeel overleg met het NBTC voeren over de voortgang en verantwoording.

Streefwaarden ten behoeve van monitoring

Vraagsturing is belangrijk om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van NBTC goed aansluiten bij de behoeften van de regio’s en partners. Op basis van dit uitgangspunt en de kernactiviteiten zijn de volgende 6 streefwaarden geformuleerd ten behoeve van monitoring en evaluatie voor de periode 2020 tot en met 2023.

Kwantitatieve streefwaarden:

  • 1. Tevredenheid samenwerkingspartners: gemiddeld minimaal 70% respondenten tevreden/zeer tevreden.

  • 2. Aantal uitgebrachte bids internationale congressen: 40, met een minimale potentiële economische waarde van € 55 miljoen.

  • 3. Cofinancieringspercentage overige partijen in cash en in natura: minimaal gemiddeld 40%. (Bijdragen in natura van partners tot maximaal 1 miljoen euro per jaar).

  • 4. Realiseren van samenwerkingsverbanden op het gebied van bestemmingsontwikkeling: minimaal 24 projecten waarvan minimaal twee per strategische pijler van het Perspectief 2030.

Kwalitatieve streefwaarden:

  • 5. Kennisdelen met sector en EZK.

  • 6. Monitoren van relevante economische en niet-economische indicatoren voor de sector, waaronder de ontwikkeling van spreiding.

Gevolgen veranderde taak en doelstelling:

Om de benodigde ruimte voor de nieuwe activiteiten en rollen te creëren heeft NBTC in de organisatie een aantal veranderingen doorgevoerd. De fysieke vertegenwoordiging van NBTC wordt beperkt tot die herkomstlanden met de meeste herhaalbezoekers en zakelijke bezoekers (Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noord-Amerika). De vestiging China blijft onderdeel van het fysieke netwerk uitmaken, gezien de snelle ontwikkelingen in deze markt. Dit betekent dat vestigingen in Spanje, Italië en Japan in 2020 worden gesloten. Activiteiten gericht op het aantrekken van congressen en zakelijke bezoekers worden gerelateerd aan het Missiegedreven Innovatiebeleid en de Topsectorenaanpak.

Slot

Ik vertrouw erop dat NBTC met dit nieuwe subsidiekader goed is toegerust om het groeiend toerisme voor Nederland in goede banen te leiden. NBTC zal partijen bij elkaar brengen om verder inhoud te geven aan Perspectief 2030 en werken aan een aantrekkelijk en leefbaar Nederland voor bewoners en bezoekers, nationaal en internationaal.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstuk 26 419, nr. 77

Naar boven