Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626419 nr. 64

26 419 Toerisme en recreatie

Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2016

Hierbij stuur ik u het Actieprogramma knelpunten gastvrijheidseconomie toe1, zoals toegezegd in het Algemeen Overleg Gastvrijheidseconomie van 13 maart 2016 (Kamerstuk 26 419, nr. 56).

In 2015 is de maatwerkaanpak Gastvrijheidseconomie gestart. Ik heb de burgemeester van IJsselstein, de heer Van Domburg, destijds gevraagd om de knelpunten bij de sector in kaart te brengen en deze vervolgens in publiek-privaat verband op te pakken. Het Actieprogramma knelpunten gastvrijheidseconomie is daarvan het resultaat.

In het actieprogramma zijn 9 knelpunten geïdentificeerd, waarbij voor de meeste vervolgens oplossingsrichtingen worden aangedragen. Dit betreft de volgende 6 knelpunten:

  • 1. Onnodige regels en toezicht voor beheersing van Legionella: ervaren hoge toezichtslasten voor legionellapreventie.

  • 2. Verplichte vrije energiekeuze bij verblijfsrecreatie: effecten elektriciteitsregelgeving op verblijfsrecreatiewoningen.

  • 3. Uitwerking AMvB Brandveiligheid overige plaatsen: betrekken van alle stakeholders.

  • 4. Geen uniforme uitvoering regelgeving btw: tarieven rondom jachthavens verschillen.

  • 5. Uitrol van de EvenementAssistent: Complexe regelgeving rond organisatie evenementen kan met behulp van een digitaal instrument verlicht worden.

  • 6. Overheden zijn terughoudend in het ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied van innovatieve zones.

Daarnaast zijn nog 3 knelpunten door de sector benoemd, die geen onderdeel uitmaken van het actieprogramma. Deze knelpunten worden nader uitgewerkt als onderdeel van reeds lopende verbeter trajecten. Het gaat hierbij om:

  • 7. Noodzakelijke verbreding en uitrol regelhulpen naar meer overheden en branches.

  • 8. Geen uniforme uitvoering regelgeving brandveiligheid.

  • 9. Uitwerking van de Natuurregelgeving.

Voorwaarde voor het opnemen van de oplossingsrichtingen in het actieprogramma is dat alle genoemde publiek-private partijen aan hebben gegeven in te stemmen met het beoogde resultaat en de afspraken die zijn gemaakt om tot dit resultaat te komen. Een voorbeeld van een oplossing is het in publiek-privaat verband inventariseren en uitwerken van casussen om op maat te kunnen experimenteren met regelgeving die de ruimtelijke ordening raakt. Hiermee krijgt de gastvrijheidssector de mogelijkheid om te kunnen innoveren, terwijl de betrokken overheden kunnen monitoren of het betreffende experiment niet ten koste gaat van gestelde beleidsdoelen.

Uw Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten in de tweejaarlijkse rapportages regeldruk als onderdeel van de voortgang van het programma: «Goed geregeld: een verantwoorde vermindering van de regeldruk 2012–2017.»

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl