Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026407 nr. 135

26 407 Biodiversiteit

Nr. 135 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 mei 2020

Hierbij ontvangt u een brochure met daarin de uitkomsten van de zes-jaarlijkse Vogel- en Habitatrichtlijnrapportages over het tijdvak 2013 – 2018 die door Nederland ingediend zijn bij de Europese Commissie1.

In mijn brief van 17 december 2019 (Kamerstuk 26 407, nr. 131) heb ik u reeds de rapportages zelf gestuurd. Deze rapportages zijn in een verplicht EU-format geüpload en daardoor vrij technisch van aard en minder goed toegankelijk. Om die reden heb ik u toegezegd in het voorjaar van 2020 een brochure met een duiding van de uitkomsten met uw Kamer te delen en dat doe ik bij deze.

De conclusies van de rapportages, zoals ik die u ook al meedeelde in de brief van 17 december, veranderen daar niet mee. Voor bepaalde vogels, soorten en habitattypen zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar, maar gemiddeld genomen gaat het niet goed met de natuur in Nederland. Dit onderstreept het belang van het voeren van robuust en geïntegreerd natuurbeleid, dat onder meer zijn beslag zal vinden in het programma Natuur, zoals ik dat in mijn brief aan uw Kamer van 24 april jl. over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek aankondigde.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl