Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926063 nr. 17

26 063
Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

nr. 17
MOTIE VAN HET LID HARREWIJN

Voorgesteld 8 april 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het doel van het wetsvoorstel om de situatie te beëindigen dat mensen een voordeel ondervinden door de samenloop van een eigen inkomen en onderhoud door de staat, onderschreven wordt;

overwegende, dat de resocialisatie van gedetineerden op het moment dat zij terugkeren in de maatschappij, heel belangrijk is, mede ter voorkoming van recidive;

overwegende, dat gedetineerden in het buitenland soms zelf in hun bestaanskosten moeten voorzien;

overwegende, dat het onderhavige wetsvoorstel meerdere procesrisico's in zich draagt;

overwegende, dat het verzekeringskarakter van de sociale verzekeringen niet aangetast mag worden als er andere mogelijkheden zijn om het gestelde doel te bereiken;

overwegende, dat familierechten als gevolg van de invoering van het onderhavige wetsvoorstel in het geding kunnen zijn;

overwegende, dat gepensioneerden en mensen met een inkomen op grond van vermogen, particuliere verzekeringen en inkomen uit eigen bedrijf wel een samenloop van onderhoud door de staat en een eigen inkomen wordt toegestaan;

van mening, dat de wijze waarop de wet het voordeel van onderhoud door de staat wil wegnemen derhalve met te veel onbillijkheden en ongewenste effecten gepaard gaat;

verzoekt de regering te bevorderen dat het onderhavige wetsvoorstel wordt ingetrokken en te bevorderen dat een nieuw wetsvoorstel wordt ingediend waarin wordt gekozen voor een eigenbijdrageregeling voor alle gedetineerden die een eigen inkomen houden tijdens de detentie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harrewijn