Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926063 nr. 16

26 063
Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

nr. 16
MOTIE VAN HET LID VAN DIJKE

Voorgesteld 8 april 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is dat alle gedetineerden zoveel mogelijk in gelijke mate bijdragen aan de kosten van hun detentie;

overwegende, dat dit kan worden gerealiseerd door een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden te introduceren;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de introductie van een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden en de Kamer te rapporteren over de uitkomsten van dit onderzoek, en daarbij tevens de Kamer te informeren over de ervaringen met een eigenbijdrageregeling welke in Denemarken zijn opgedaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijke