Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926063 nr. 14

26 063
Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJKE

Ontvangen 1 april 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 19b een lid toegevoegd, luidende:

5. Het landelijk instituut sociale verzekeringen is met betrekking tot vrijheidsontneming buiten Nederland bevoegd, in bijzondere gevallen geen toepassing te geven aan het eerste lid.

II

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel C wordt aan artikel 19a een lid toegevoegd, luidende:

6. Het landelijk instituut sociale verzekeringen is met betrekking tot vrijheidsontneming buiten Nederland bevoegd, in bijzondere gevallen geen toepassing te geven aan het eerste lid.

B. In onderdeel D, aanhef, wordt «twee leden» vervangen door «drie leden» en wordt aan artikel 43 een lid toegevoegd, luidende:

7. Het landelijk instituut sociale verzekeringen is met betrekking tot vrijheidsontneming buiten Nederland bevoegd, in bijzondere gevallen geen toepassing te geven aan het vijfde lid.

III

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel C wordt aan artikel 7b een lid toegevoegd, luidende:

6. Het landelijk instituut sociale verzekeringen is met betrekking tot vrijheidsontneming buiten Nederland bevoegd, in bijzondere gevallen geen toepassing te geven aan het eerste lid.

B. In onderdeel D, aanhef, wordt «twee leden» vervangen door «drie leden» en wordt aan artikel 19 een lid toegevoegd, luidende:

6. Het landelijk instituut sociale verzekeringen is met betrekking tot vrijheidsontneming buiten Nederland bevoegd, in bijzondere gevallen geen toepassing te geven aan het vierde lid.

C. In onderdeel H wordt «19, vierde en vijfde lid,» vervangen door: 19, vierde, vijfde en zesde lid,.

IV

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel B wordt aan artikel 6b een lid toegevoegd, luidende:

6. Het landelijk instituut sociale verzekeringen is met betrekking tot vrijheidsontneming buiten Nederland bevoegd, in bijzondere gevallen geen toepassing te geven aan het eerste lid.

B. In onderdeel C, aanhef, wordt «twee leden» vervangen door «drie leden» en wordt aan artikel 17 een lid toegevoegd, luidende:

7. Het landelijk instituut sociale verzekeringen is met betrekking tot vrijheidsontneming buiten Nederland bevoegd, in bijzondere gevallen geen toepassing te geven aan het vijfde lid.

V

Artikel VII, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan artikel 32c wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. De Bank is met betrekking tot vrijheidsontneming buiten Nederland bevoegd, in bijzondere gevallen geen toepassing te geven aan het eerste lid.

B. Aan artikel 32d wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. De Bank is met betrekking tot vrijheidsontneming buiten Nederland bevoegd, in bijzondere gevallen geen toepassing te geven aan het eerste lid.

Toelichting

Het is, gelet op het doel van het onderhavige wetsvoorstel, niet wenselijk dat uitkeringsgerechtigde gedetineerden in het buitenland hun uitkering verliezen, als de detentie evident in strijd is met een verdrag betreffende de rechten van de mens. Het is dan ook wenselijk de uitvoeringsinstanties de bevoegdheid te geven in specifieke gevallen van detentie in het buitenland het recht op een sociale zekerheidsuitkering te handhaven.

Van Dijke