Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926063 nr. 13

26 063
Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID HARREWIJN

Ontvangen 1 april 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

De considerans wordt vervangen door:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid te openen het recht op een uitkering op grond van een aantal socialezekerheidswetten toe te kennen aan personen die rechtens hun vrijheid is ontnomen in die gevallen waarin zij hun hoofdverblijf niet hebben binnen een justitiële inrichting;.

II

Artikel I wordt vervangen door:

ARTIKEL I

In de Ziektewet wordt aan artikel 42 een lid toegevoegd, luidende:

4. Het eerste lid is niet van toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën personen waarbij tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt.

III

Artikel II vervalt.

IV

Artikel III vervalt.

V

Artikel IV vervalt.

VI

Artikel VI vervalt.

VII

Artikel VII vervalt.

VIII

Artikel XII vervalt.

IX

Artikel XIII vervalt.

X

Artikel XIV vervalt.

XI

Artikel XV vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt tot het doen vervallen van de artikelen van het wetsvoorstel die betrekking hebben op wetten die nu geen regeling betreffende vrijheidsontneming kennen (onderdelen III t/m VII van het amendement). Artikel I wordt beperkt tot de bepaling over de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraf buiten een justitiële inrichting.

Bij aanneming van dit amendement wordt het opschrift vervangen door: Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden).

Harrewijn