Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926063 nr. 12

26 063
Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJKE

Ontvangen 1 april 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XIV wordt vervangen door:

ARTIKEL XIV. OVERGANGSBEPALING INZAKE ARTIKEL 42, TWEEDE LID, VAN DE ZIEKTEWET

Ten aanzien van een persoon wiens vrijheid op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van artikel I van deze wet reeds rechtens was ontnomen, blijft artikel 42, tweede lid, van de Ziektewet gedurende twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van toepassing.

II

Artikel XV wordt vervangen door:

ARTIKEL XV. OVERGANGSBEPALING OVERIGE WETTEN

Ten aanzien van een persoon wiens vrijheid op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van de artikelen in deze wet reeds rechtens was ontnomen, vindt het in artikel II, onderdeel D, opgenomen artikel 43, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de in artikel III, onderdelen D en F, opgenomen artikelen 19, vierde lid, en 22, zesde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, het in artikel IV, onderdeel C, opgenomen artikel 17, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, het in artikel VI opgenomen artikel 2, vijfde lid, van de Toeslagenwet respectievelijk het in artikel VII, onderdeel B, opgenomen artikel 32d, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet, gedurende twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geen toepassing.

Toelichting

Gelet op de ingrijpende financiële gevolgen van het voorliggende wetsvoorstel voor degenen die op het moment van inwerkingtreding gedetineerd zijn of in een tbs-kliniek worden behandeld is een beperkte overgangstermijn wenselijk.

Van Dijke