Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926063 nr. 10

26 063
Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID DE WIT

Ontvangen 31 maart 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel VIII, aanhef, wordt «wordt een lid» vervangen door «worden twee leden» en wordt aan artikel 9 een lid toegevoegd, luidende:

5. Aan degene, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt, voor zover dit strekt tot behoud van zijn woonruimte, bijstand ter betaling van zijn woonlasten verleend. Deze bijstand wordt beëindigd na afloop van de vrijheidsontneming, doch in elk geval na 6 maanden, of, ingeval de termijn van 6 maanden bij het ondergaan van voorlopige hechtenis wordt overschreden, na afloop van de voorlopige hechtenis.

Toelichting

Voor nog niet veroordeelden en kortgestraften is het ten behoeve van hun resocialisatie van essentieel belang dat zij gedurende hun detentie hun woonruimte kunnen aanhouden. Het amendement stelt buiten twijfel dat een gedetineerde aanspraak maakt op bijzondere bijstand ten behoeve van de noodzakelijke uitgaven voor woonruimte met de daarbij behorende vaste lasten.

De Wit