25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 385 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 mei 2020

Hierbij bied ik uw Kamer het rapport aan van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten, onder leiding van de heer A.J.M. Heerts. Ik wil veel dank uitspreken voor het geleverde werk1.

Van de 4100 mensen die jaarlijks overlijden aan een beroepsziekte, overlijden er ongeveer 3000 als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Omdat de bewijsvoering van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend is, leiden claims voor schadevergoeding vaak niet tot resultaat. De commissie VSAB is ingesteld om advies uit te brengen over een betere organisatie van de schadeafhandeling bij beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

In mijn brief2 van 1 april jl. liet ik u weten dat de aanbieding van het rapport was uitgesteld in verband met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Heden heeft de heer Heerts mij het rapport aangeboden, in aanwezigheid van de voorzitters van VNO-NCW en van FNV.

Overeenkomstig met wat ik uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg over Arbeidsomstandigheden van donderdag 20 februari heb toegezegd, streef ik ernaar voor het zomerreces doch in elk geval in de tweede helft van 2020 met een inhoudelijke Kabinetsreactie te komen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 25 883, nr. 382.

Naar boven