25 883 Arbeidsomstandigheden

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 384 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2020

Door de overheidsmaatregelen in verband met de bestrijding van Covid 19, zijn de gebruikelijke procedures rond certificatie of persoonsregistratie op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, niet altijd onverkort uitvoerbaar. Zo is bijvoorbeeld het afleggen van examens, het ondergaan van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het volgen van opleidingsdagen ten behoeve van het behoud van een certificaat of persoonsregistratie, in veel gevallen problematisch. Daarom heeft een aantal sectoren gevraagd om voor bepaalde voorschriften tijdelijk vrijstellingen te verlenen.

Op grond van de certificatieschema’s die gelden voor de persoonscertificaten voor vuurwerkdeskundigen, asbestverwijderaars en duikarbeid, hebben deze persoonscertificaten een beperkte geldigheidsduur die varieert per sector en certificaat. Het certificatieschema voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten bevat bijvoorbeeld bepalingen over certificaten voor deskundigen die actief zijn bij de opsporing van ontplofbare oorlogsresten en die drie jaar geldig zijn.

Dat betekent dat een certificaathouder die zijn werkzaamheden onafgebroken wil kunnen voortzetten, tijdig om een hercertificatie moet verzoeken. Daarbij moet de certificaathouder aantonen dat hij aan bepaalde eisen voldoet, bijvoorbeeld een duiker door het overleggen van een portfolio of het afleggen van een proeve van bekwaamheid of een asbestverwijderaar door het afleggen van een praktijk- en een theorie-examen. Kraanmachinisten dienen voldoende bijscholingsdagen in een bepaalde periode aan te tonen, voor het afleggen van een examen voor asbestsanering is een facefit-test nodig en duikers dienen jaarlijks een arbeidsgezondheidskundig onderzoek ondergaan.

Door bovengenoemde overheidsmaatregelen is de toegang tot en het afnemen van examens, alsmede het onderhouden van voldoende praktijkervaring in veel gevallen problematisch. Gezien het belang van de mogelijkheid om de werkzaamheden op de genoemde terreinen te kunnen blijven uitvoeren, wordt met het besluit dat in Staatscourant nr. 21417 op 10 april 2020 is gepubliceerd tijdelijke vrijstelling verleend van bepaalde verplichtingen.

Vooralsnog is uitgegaan van een vrijstellingsperiode tot en met 31 augustus 2020. Daarbij is ervan uitgegaan dat het vanaf 1 juli mogelijk zal zijn om hercertificatie weer volgens de gebruikelijke procedures uit te voeren, zodat vanaf 1 september iedere certificaathouder van wie het certificaat verliep in de periode tot 1 juli, vanaf 1 september weer kan beschikken over een geldig certificaat wanneer hij aan de eisen voldoet. Ook biedt deze termijn voldoende gelegenheid om aan de andere verplichtingen waarvoor tijdelijk vrijstelling is verleend weer te voldoen, zoals het afleggen van de facefit-test en het ondergaan van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Mochten op een later moment aanpassingen nodig blijken, dan kunnen de vrijstellingen worden aangepast of verlengd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Naar boven