25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2014

In 2013 heb ik uw Kamer toegezegd de Inspectie SZW een verkenning te laten uitvoeren naar de mogelijke problemen met de arbeidsomstandigheden in de pakketdienstensector om te bezien of intensivering van toezicht nodig is1. Met deze brief informeer ik u over de resultaten van deze verkenning door de Inspectie SZW en de maatregelen naar aanleiding daarvan.

De Inspectie heeft over deze verkenning een «factsheet» opgesteld, die ik u hierbij toestuur2.

In het najaar van 2013 heeft de Inspectie SZW de distributiecentra van alle grote spelers in de pakketdienstensector bezocht en heeft daar gesproken met locatiemanagers en koeriers met verschillende dienstverbanden3. Er is ondermeer gesproken over de aard van de werkzaamheden en de werkomstandigheden.

De Inspectie SZW concludeert op basis van de verkenning dat de werkdruk en fysieke belasting van pakketkoeriers groot is. Daarnaast constateert de Inspectie SZW dat de arbeidsomstandigheden en -tijden van werknemers van subcontractors en van zzp’ers ongunstiger zijn dan van personeel van de opdrachtgever zelf. Verder blijkt dat niet altijd duidelijk is of de zzp’er moet zorgen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid of dat dit een verantwoordelijkheid is van zijn opdrachtgever.

De verkenning door de Inspectie SZW was gericht op het verkrijgen van een algemeen beeld van de arbeidsomstandigheden van pakketkoeriers; uit de verkenning blijkt dat de problemen werkdruk en fysieke belasting bij alle bezochte bedrijven voorkomen. De bevindingen zijn zorgelijk en moeten de pakketdiensten aanzetten tot reflectie op de omgang met pakketbezorgers.

De verkenning van de Inspectie geeft aan waar de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van pakketbezorgers liggen en daarmee ook waar maatregelen van de pakketdiensten(sector) nodig zijn.

De Inspectie gaat de sector aansporen maatregelen te nemen inzake het verbeteren van de werkdruk, de fysieke belasting en de arbeidstijden van de pakketbezorgers.

Ik onderschrijf de conclusie van de Inspectie SZW dat intensivering van het toezicht gewenst is. De Inspectie SZW gaat hier concreet invulling aan geven door meer toezicht uit te oefenen in deze sector.

Verbeteringen in de sector worden behalve met de initiatieven van de Inspectie gestimuleerd en ondersteund met beleidsactiviteiten op het gebied van arbeidsverhoudingen en -omstandigheden. Met het programma Duurzame Inzetbaarheid wordt bijvoorbeeld ingezet op het aanpakken van het toenemende risico van werkdruk.

De verkenning van de Inspectie wijst uit dat het niet altijd duidelijk is of pakketbezorgers al dan niet onder gezag arbeid verrichten.

Zoals aangekondigd in mijn brief van 4 juli jl. (de tweede voortgangsrapportage schijnconstructies) voert een ambtelijk verkenner momenteel besprekingen met alle betrokkenen in deze sector. Het doel van deze verkenning is in eerste instantie om te onderzoeken of er maatregelen nodig zijn om schijnzelfstandigheid en andere ongewenste constructies aan te pakken. De verkenning van de Inspectie SZW wordt hier ook bij betrokken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstuk 25 883, nr. 217.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Er is gesproken met werknemers van grote spelers, werknemers van subcontractors en zzp’ers.

Naar boven