Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201225847 nr. 108

25 847 Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten

Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN KLIJNSMA

Voorgesteld 6 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is, per 1 april 2013 een nieuwe aanbesteding voor Valysvervoer in te laten gaan;

van mening dat mensen met een beperking of chronische ziekte zo niet belemmerd mogen worden in hun mobiliteit;

overwegende dat binnen het huidige Valysvervoer sprake is van onvoldoende scherpe en eenduidige selectiecriteria bij de toewijzing van Valyskilometers, waardoor Valysvervoer niet uitsluitend wordt gebruikt door mensen voor wie deze regeling is bedoeld;

verzoekt de regering, heldere criteria op te stellen voor een eerlijke toewijzing van Valyskilometers en de Kamer hierover voor 1 oktober 2012 te berichten;

verzoekt de regering tevens, de Kamer daarbij een financieel overzicht te zenden van de kosten van Valysvervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert

Klijnsma