25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2014

In een brief van 21 december 2005 aan uw Kamer (Kamerstuk 25 834, nr. 36) heeft toenmalig Staatssecretaris Van Hoof aangegeven, dat wanneer convenantpartijen consensus zouden bereiken over het uitbreiden van het Convenant Instituut Asbestslachtoffers met de ziekte asbestose, de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS-regeling) hiermee zou worden uitgebreid. Ik kan u mededelen dat in december 2013 overeenstemming is bereikt tussen convenantpartijen en het convenant is uitgebreid. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de hoogte van de vergoeding voor immateriële schade die door de verantwoordelijke werkgever moet worden betaald in het geval een werknemer asbestose heeft opgelopen in een dienstverband bij die werkgever.

In navolging van de uitbreiding van het convenant zal ik ook de TAS-regeling uitbreiden met asbestose. Met de uitbreiding van de regeling kunnen asbestslachtoffers met asbestose vanaf 1 april 2014 onder bepaalde voorwaarden een voorschot krijgen op de door de werkgever te betalen vergoeding. Belangrijkste voorwaarden zijn dat het slachtoffer beroepsmatig in Nederland intensief en langdurig aan asbest is blootgesteld, de asbestose medisch moet zijn vastgesteld en de asbestose heeft geleid tot ernstig longfunctieverlies. Tot nu toe hadden alleen asbestslachtoffers met maligne mesothelioom (asbestkanker) recht op een voorschot. Het Instituut Asbestslachtoffers zal slachtoffers bijstaan in de bemiddeling met de werkgever.

Namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu deel ik u mede dat ook de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS-regeling) zal worden uitgebreid met asbestose. Dit betekent dat ook mensen die als zelfstandige hebben gewerkt onder de genoemde voorwaarden een tegemoetkoming kunnen krijgen voor immateriële schade als gevolg van asbestose. De wijziging van de TNS-regeling zal in werking treden per 1 april 2014. De regelingen zullen nog deze maand in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven