25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2014

De Inspectie SZW heeft onderzocht hoe certificerende en keurende instellingen (cki’s) nieuwe sanctiebepalingen toepassen bij de certificering van bedrijven die asbest verwijderen. Hierbij bied ik u de rapportage aan1.

Aanleiding

Om asbest te mogen verwijderen, moet een bedrijf in het bezit zijn van een certificaat dat is afgegeven door een cki. Het certificaat is een bewijs dat het bedrijf in staat is om asbest op een veilige manier te kunnen saneren. Een organisatie die als cki certificaten wil afgeven, kan een verzoek hiertoe indienen bij SZW. De Minister van SZW wijst vervolgens die organisatie als certificerende instelling aan wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Maatregelen die de certificerende instelling moet treffen richting certificaathouders zijn neergelegd in de certificatieschema’s.

Het nieuwe certificatieschema asbestverwijdering SC-530, van kracht sinds 1 februari 2012, geeft de door de Minister van SZW aangewezen certificerende en keurende instellingen meer instrumenten om op te treden tegen certificaat-houders die niet volgens de regels asbest verwijderen. De Inspectie SZW houdt toezicht op de werking van het stelsel en heeft vanaf maart 2013 onderzocht hoe de cki’s de nieuwe sanctiebepalingen toepassen.

Onderzoeksbevindingen

De onderzochte cki’s scoren op een aantal uitvoeringsaspecten onvoldoende. Uit het onderzoek blijkt dat na invoering van de nieuwe sanctiebepalingen in 2012 het aantal door cki’s opgelegde sancties gehalveerd is. Dit staat haaks op de waarneming van de Inspectie SZW dat het aantal overtredingen door bedrijven die asbest verwijderen in 2012 op een vergelijkbaar niveau ligt als in 2011.

De Inspectie SZW brengt dit in verband met de invoering van de escalatieladder. Deze escalatieladder is een systematiek waarbij meerdere overtredingen die een certificaathouder begaat in een korte tijd kunnen leiden tot een verzwaring van een op te leggen sanctie. Het kan uiteindelijk leiden tot intrekking van certificaten. Cki’s schrikken waarschijnlijk terug voor de consequenties van de escalatieladder. Naast deze daling van het aantal sancties, is ook de sanctiemaat in 20% van de opgelegde sancties te laag. De Inspectie SZW vermoedt dat cki’s willen voorkomen dat certificaten moeten worden ingetrokken. Ook zijn er verschillen tussen de onderzochte cki’s: cki’s die het sanctiebeleid in eerste instantie wel op een correcte manier hebben toegepast, zijn, deels door druk vanuit de markt, voorzichtiger geworden.

Aanpak

Ik ben van mening dat het stelsel van certificatie op het gebied van asbest-verwijdering, waarvan de sanctietoepassing een belangrijk onderdeel is, in opzet goed kan werken, maar door de opstelling van de cki’s nog niet functioneert zoals zou moeten. Doortastend handelen van de cki’s is belangrijk voor het bereiken van het door mij gewenste effect, namelijk het optimaal functioneren van een stelsel van gecertificeerde bedrijven die op een veilige manier asbest verwijderen.

De onderzoeksresultaten zijn voor mij aanleiding om op korte termijn maatregelen te nemen richting de cki’s. De Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet biedt handvatten voor het treffen van maatregelen wanneer een cki niet heeft voldaan aan criteria die zijn gesteld bij de aanwijzing. Een aanwijzing kan bijvoorbeeld worden bijgesteld, geschorst of ingetrokken. De Inspectie SZW neemt de uitvoering van de maatregelen, conform de beleidsregel, op zich. Nadat de maatregelen opgelegd zijn, zal ik u hierover informeren.

Naast het treffen van maatregelen blijft SZW in gesprek met betrokken partijen in de sector en met de cki’s om betere naleving van de certificatieschema’s en de werking van het stelsel te bereiken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven