25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2010

Hierbij stuur ik u ter informatie het rapport van TNO en RIVM «Praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad inzake asbest 2010».1

In de toegezegde kabinetsreactie2 op het rapport van de Gezondheidsraad zal aangegeven worden welke (beleids)activiteiten in gang worden gezet om het resterende asbestprobleem aan te pakken. De bevindingen in dit TNO/RIVM-rapport zullen een rol spelen bij het bepalen van de noodzakelijk geachte activiteiten.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Brief d.d. 2 juli 2010, Kamerstuk 25 834, nr. 55.

Naar boven