Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201025834 nr. 55

25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2010

Op 3 juni 2010 is het advies van de Gezondheidsraad over asbest gepubliceerd. Dit advies is door de Gezondheidsraad ook aan uw Kamer aangeboden.

In mijn brief d.d. 12 mei 2010 (kamerstuk 25 834, nr. 54) aan uw Kamer heb ik u reeds gemeld dat ik, samen met mijn collega’s van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie, een kabinetsreactie op het advies voorbereid.

Er staan nog een aantal praktische vragen uit bij TNO en RIVM. Ook buigt de SER zich nog over het Gezondheidsraadadvies, op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het asbestprobleem vraagt een stevige, integrale aanpak die ook met andere ministeries moet worden besproken. Zoals gemeld in het vragenuur d.d. 29 juni jl. kunt u dit najaar de kabinetsreactie tegemoet zien.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa