25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2010

Op 3 juni 2010 is het advies van de Gezondheidsraad «Asbest. Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling» over asbest gepubliceerd.

In vervolg op mijn brief van 2 juli jongstleden (zie Kamerstuk 25 834, nr. 55), bied ik u hierbij alsnog dit advies aan1.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven