25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 138 DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2018

Op 31 oktober 2017 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uw Kamer geïnformeerd1 over de acties die zijn ingezet naar aanleiding van de melding van Eurogrit eerder die maand van een asbestverontreiniging in zijn straalgrit. In die brief is aangegeven dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op dat moment onderzoek deed naar de herkomst van de kolenslakken (hierna: slakken) waaruit het straalgrit wordt geproduceerd, de route die de slakken hebben afgelegd en de handelingen die de slakken hebben ondergaan. Ook heeft de ILT het straalgrit dat in de handel is gebracht en andere risicovolle stromen onderzocht. De ILT heeft haar onderzoek afgerond; hierbij bied ik u het «Bevindingenrapport asbesthoudend straalgrit» en de «Rapportage meting kolenslakken en straalgrit» van de ILT aan2.

Onderzoek

De ILT heeft als toezichthouder op het Productenbesluit asbest en de Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen, EVOA) de volgende aspecten onderzocht:

  • herkomst van de slakken die de grondstof vormen voor het straalgrit waarin asbest is aangetroffen;

  • aanwezigheid van asbest in de verschillende materialen die Eurogrit opslaat;

  • mogelijke oorzaak van de asbestverontreiniging;

  • andere risicovolle materiaalstromen.

Resultaten

De slakken die de grondstof vormden voor het straalgrit waarin asbest is aangetroffen, zijn grotendeels afkomstig uit kolencentrales in de Oekraïne. De ILT heeft de materialen en producten van Eurogrit uitgebreid bemonsterd en geanalyseerd. Daarnaast zijn er ook enkele stromen van andere Nederlandse importeurs bemonsterd en geanalyseerd.

Uit de gerapporteerde waarden blijkt dat bij de twee locaties waar Eurogrit slakken uit de Oekraïne heeft opgeslagen, zowel de eigen locatie in Dordrecht als de externe locatie bij het Zeehavenbedrijf Dordrecht, deze slakken asbest van het type chrysotiel (witte asbest) bevatten.

Daarnaast is er in een Duitse partij slak een zeer kleine asbestcontaminatie gerapporteerd waarvan de ILT vermoedt dat deze is veroorzaakt door kruisverontreiniging met de Oekraïense slak. Verder heeft de ILT 35 straalgritproducten bij Eurogrit onderzocht die gemaakt zijn van slak van kolencentrales. Alle producten bevatten asbest van het type chrysotiel. Eurogrit heeft laten weten dat het na de gebleken asbestcontaminatie overgebleven kleine hoeveelheden materiaal van verschillende eerdere leveringen uit de Oekraïne in de periode 2015–2017 ook kwalitatief heeft laten analyseren. Ook hieruit bleek een asbestcontaminatie.

De ILT heeft de oorzaak van de asbestverontreiniging in het straalgrit niet exact kunnen vaststellen, maar acht het waarschijnlijk dat de verontreiniging met asbest in de Oekraïne heeft plaatsgevonden. Er zijn geen aanwijzingen dat de asbestverontreiniging bij of na aankomst in Dordrecht kan hebben plaatsgevonden. Een externe partij heeft ook asbest aangetroffen in de voorraden slak die in de Oekraïense havens gereedlagen voor verscheping naar Nederland op het moment van de ontdekking van de asbestverontreiniging bij Eurogrit. Ten tijde van het incident gold er geen asbestverbod in de Oekraïne.

Naast het onderzoek naar straalgrit geproduceerd door Eurogrit heeft de ILT een aantal andere materiaalstromen onderzocht op mogelijke asbestverontreiniging. In geen van de onderzochte materiaalstromen is asbest gerapporteerd.

Preventie

Asbest komt normaliter niet voor in kolenslakken. Eurogrit zal maatregelen nemen om eenzelfde incident in de toekomst te voorkomen. De ILT zal alert blijven op signalen over asbest in (kolen)slakken.

Vervolg

Met deze brief is uw Kamer geïnformeerd over de resultaten van de werkzaamheden die de ILT heeft uitgevoerd naar aanleiding van de melding van Eurogrit van oktober vorig jaar. Zoals de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in haar brief van 17 april jl. heeft aangegeven3, zal zij uw Kamer naar verwachting in de zomer informeren over de resultaten van het onderzoek dat TNO uitvoert naar de mogelijke blootstellingsrisico’s tijdens het werken met met asbest verontreinigd straalgrit.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstuk 25 834, nr. 131

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 25 834, nr. 137

Naar boven