Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201225764 nr. 55

25 764 Reisdocumenten

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2012

Inleiding

De geldigheid van kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouder(s) cq de voogd komt op 26 juni 2012 te vervallen. Dit besluit is in 2009 genomen door de Europese Unie en maakt onderdeel uit van de Europese Verordening (EG) 444/2009 van het Europees parlement en de Raad van 28 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten. Kinderen moeten als gevolg hiervan vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of identiteitskaart hebben om naar het buitenland te kunnen reizen of vanuit het buitenland weer naar Nederland terug te keren. Dit geldt zowel voor reizen naar landen binnen als buiten Europa.

Sinds 2009 is bekend dat de bijschrijvingen in juni 2012 worden afgeschaft. Dit staat bijvoorbeeld al in de folder «Nieuw reisdocument nodig» die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) medio 2009 huis aan huis in heel Nederland is verspreid. Ook nadien is voorlichting gegeven over het verdwijnen van de mogelijkheid om kinderen bij te schrijven. Dat is gedaan via de gemeenten, en via websites van de rijksoverheid.

Deze voorlichting heeft effect gehad in die zin dat het aantal nieuw aangevraagde bijschrijvingen na 2009 sterk is afgenomen. Dit blijkt duidelijk uit de volgende cijfers.

Aantal aangevraagde bijschrijvingen per jaar

jaar

Aantal1

2008

500 266

2009

456 183

2010

69 593

2011

24 016

X Noot
1

Het aantal bijgeschreven kinderen is minder. Voor een kind dat in het paspoort van beide ouders is bijgeschreven, zijn twee bijschrijvingen aangevraagd.

Sinds november 2011 is de voorlichting over de komende deadline van 26 juni 2012 geintensiveerd. Het ministerie van BZK heeft daarvoor aan de gemeenten en andere uitgevende instanties een zogenoemde «toolbox» ter beschikking gesteld. Deze toolbox – die in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken is ontwikkeld – bevat een folder, een tekst voor plaatsing op de gemeentelijke website en in huis-aan-huisbladen en voorbeeldbrieven die gemeenten aan (de ouders cq voogden van) kinderen konden zenden om te wijzen op het vervallen van de geldigheid van kinderbijschrijving. Het blijkt dat al veel gemeenten gebruik maken van de toolbox om bekendheid te geven aan het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijvingen. Dat gebeurt onder andere door websites en folders aan te passen (bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam) of burgers aan te schrijven (bijvoorbeeld de gemeente Beek). Daarnaast is het ministerie van BZK een zogenaamde «Google AdWords» campagne gestart om mensen via internet te informeren over het vervallen van de kinderbijschrijving. Tenslotte is via de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisorganisaties (ANVR) richting de reisbranche informatie verschaft over het afschaffen van de kinderbijschrijving.

Aantal nog bijgeschreven kinderen

Ik heb in februari 2012 weer een berekening laten maken van de kinderen die nog bijgeschreven staan in het paspoort van hun ouder(s) danwel voogd. De uitkomst daarvan is dat er nog meer dan 850 000 kinderen staan bijgeschreven. Ruim 350 000 van deze kinderen hebben overigens naast de bijschrijving ook een eigen Nederlandse identiteitskaart die zeker nog tot 1 oktober 2012 geldig is.

Ik verwacht dat voor veel van de nog bijgeschreven kinderen in de komende weken cq maanden reisdocumenten zullen worden aangevraagd. Gelet op het mogelijke aantal aanvragen heb ik gemeend dat het nodig is een aantal preven-tieve maatregelen te treffen. Ik anticipeer hiermee op het inmiddels bekende gedrag dat men veelal lang, zo niet tot het allerlaatste moment, wacht met het aanvragen van het reisdocument. Als heel veel mensen dat doen dan zal dat knelpunten veroorzaken.

Van belang is hierbij ook dat het vanaf mei tot en met juli de drukste periode is bij het aanvragen van de reisdocumenten. Ik verwacht dat in deze periode, afgezien van de aanvragen voor (nu nog) bijgeschreven kinderen, dit jaar ca. 1,3 miljoen aanvragen worden gedaan. Dat is al een heel groot aantal. Op de ca. 1 3 miljoen «reguliere» aanvragen is de capaciteit bij de producent van de reisdocumenten overigens goed berekend. In de afgelopen jaren is het tijdens de jaarlijkse piekperiode nagenoeg altijd gelukt om het aangevraagde document in slechts drie werkdagen te leveren. Mijn verwachting is dan ook dat – bijzondere omstandigheden daargelaten –, de «reguliere» aanvragen zoals gebruikelijk binnen enkele werkdagen leidt tot levering van het document.

Maatregelen

Ik ga alle ouders (cq voogden) bij wie in hun paspoort een kind is bijgeschreven een brief sturen.1 In die brief roep ik degenen, die binnenkort voor hun bijgeschreven kind echt een reisdocument nodig hebben, op zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2012 een document voor hun kinderen aan te vragen. Hoe eerder de aanvragen gedaan worden, hoe groter de kans is op tijdige afhandeling. Ook zal ik de ouders, met kinderen die al een Nederlandse identiteitskaart hebben die geldig is tot 1 oktober 2012, er op wijzen dat alleen zo snel mogelijk een paspoort moet worden aangevraagd als het kind binnenkort gaat reizen naar een land waarvoor zijn identiteitskaart niet geldig is.

Ook langs andere (media) kanalen zal ik ouders (cq voogden) bij wie kinderen bijgeschreven staan in hun paspoort aansporen zo snel mogelijk een aanvraag te doen indien hun kind binnenkort een document nodig heeft. Gemeenten zullen deze boodschap ook over gaan brengen. De brief die ik samen met de voorzitters van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de VNG heb gezonden aan alle burgemeesters, treft u als bijlage bij deze brief aan.1

Naast het vragen van medewerking van burgers en gemeenten, heb ik uit voorzorg nog een aantal andere maatregelen getroffen. Zo ben ik bezig om de capaciteit om nooddocumenten uit te geven te vergroten. Dit om burgers die in echt in de knel dreigen te komen te kunnen voorzien van een nooddocument waarmee toch gereisd kan worden. Vanzelfsprekend wordt ook al het mogelijke gedaan om de capaciteit bij de producent voor het vervaardigen van de reisdocumenten te vergroten.

Ten slotte

Ik ben mij er van bewust dat het bij het aanvragen van de reisdocumenten de komende maanden weer extra druk zal worden aan de loketten.

Vanuit het ministerie van BZK wordt er alles aan gedaan om de verwachte grote drukte in goede banen te leiden en in nauw overleg met de NVVB waar mogelijk de gemeenten daarbij te ondersteunen. De gemeenten ben ik zeer erkentelijk voor hun constructieve opstelling en de wijze waarop zij bereid zijn om zich extra in te spannen om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Ik zeg u tenslotte toe dat ik u de komende tijd op de hoogte zal houden van de stand van zaken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.