Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025764 nr. 121

25 764 Reisdocumenten

Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2019

Op 27 maart jl. heb ik uw Kamer per brief1 geïnformeerd over de uitkomsten van de consultatie over de verplaatsing van het BSN op paspoorten en identiteitskaarten naar een QR-code. Daarbij meldde ik u dat ik de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd heb om een «voorafgaande raadpleging» op dit voornemen. Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de voorafgaande raadpleging en over hoe en wanneer ik het BSN laat verplaatsen naar een QR-code op de achterzijde van identiteitskaarten en de houderpagina van paspoorten.

Beoordeling voorstel door Autoriteit Persoonsgegevens

De AP beschouwt de voorgenomen verwerking als een goede maatregel om risico’s te verkleinen. De voorgenomen verwerking is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Deze voorgenomen verwerking van persoonsgegevens maakt naar het oordeel van de AP geen inbreuk op artikel 6 van de AVG. Voor de verwerking is een wettelijke grondslag aanwezig. Daarbij is de AP van mening dat de verwijdering en verplaatsing van het BSN naar een QR-code op de achterzijde van identiteitskaarten en de houderpagina van paspoorten voldoet aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Tot slot acht de AP het van belang dat ook na de invoering van de maatregelen aandacht is en blijft voor verantwoord gebruik van (kopieën van) paspoorten en identiteitskaarten door organisaties.

Verplaatsing naar QR-code en termijn

In mijn brief van 27 maart jl. heb ik aangegeven dat voor de implementatie van deze wijziging ongeveer 2 jaar nodig is. Met ingang van maandag 2 augustus 2021 wordt het BSN uit de machine leesbare strook (MRZ) van paspoorten en identiteitskaarten verwijderd en verplaatst naar een QR-code op de achterzijde van identiteitskaarten en de houderpagina van paspoorten.

De verplaatsing van het BSN naar de QR-code betekent ook dat het BSN niet meer voorkomt in de chip op paspoorten en identiteitskaarten. De plaats waarin het BSN nu is opgenomen op de chip is voorbehouden voor informatie in de MRZ. Met het toenemen van het uitlezen van de chip op paspoorten en identiteitskaarten voorkom ik hier gelijk ook mee dat het BSN bij automatische verwerking verwerkt kan worden zonder dat de burger daar goed zicht op heeft.

De QR-code wordt opgenomen op de achterzijde van identiteitskaarten en de houderpagina van paspoorten. Het doel hiervan is dat BSN-verwerkende instanties het BSN geautomatiseerd kunnen blijven uitlezen.

BSN blijft zichtbaar op achterzijde

Na deze maatregel is het BSN niet meer aanwezig op de voorzijde van de houderpagina van paspoorten. Het BSN blijft zichtbaar aanwezig op de achterzijde van identiteitskaarten en de houderpagina van paspoorten. Voor burgers is dit een belangrijk herkenningspunt om het BSN zelf te kunnen controleren of te raadplegen. Door het BSN op deze plaats te laten staan voorkom ik dat burgers alleen nog hun BSN kunnen raadplegen door de QR-code te scannen of in te loggen op mijnoverheid.nl. Hiermee borg ik dat minder digitaal vaardigen nog steeds het BSN kunnen raadplegen en controleren zonder daarbij tegen een drempel aan te lopen.

Omdat het BSN zichtbaar blijft op de achterkant van identiteitskaarten en de houderpagina van paspoorten, wordt het BSN in de QR-code niet versleuteld. Het versleutelen van het BSN in de QR-code levert namelijk geen beschermende meerwaarde op. Om de QR-code te kunnen scannen, moet iemand het document in handen hebben. Omdat daarop ook het BSN zelf vermeld staat, is het niet zinvol om te verhinderen dat de QR-code uitgelezen kan worden. Vanzelfsprekend blijft gelden dat het BSN alleen uitgelezen mag worden als dat volgens de wet mag.

Omgang met kopie ID en zorgvuldige verstrekking persoonsgegevens

Met deze maatregel hoeven burgers niet meer het BSN uit de MRZ weg te strepen. Een kopie van alleen de voorzijde van identiteitskaarten of de houderpagina van paspoorten is daarmee veiliger geworden. Het blijft echter voor burgers van belang dat zij zorgvuldig omgaan met het verstrekken van hun persoonsgegevens om identiteitsfraude te voorkomen. Dat betekent nog steeds dat een kopie ID het beste beschreven kan worden met doel en datum van de kopie. Persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de verstrekking mag een burger onleesbaar maken. Dit kan handmatig maar is ook mogelijk met de door de rijksoverheid uitgegeven KopieID app.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Kamerstuk 25 764, nr. 118