Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025657 nr. 327

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 327 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2019

Op 30 september jl. ontvingen wij uw verzoek om een onderzoek uit te voeren naar de governance van de structurele beheersorganisatie van het PGB 2.0-systeem (Kamerstuk 25 657, nr. 322).

In het verantwoordingsonderzoek VWS van 2017 (gepubliceerd in mei 2018) hebben wij de algemene uitgangspunten voor de governance beschreven:

  • 1. Het moet duidelijk zijn wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft.

  • 2. Partijen moeten passende bevoegdheden hebben om aan hun taken en verantwoordelijkheid invulling te kunnen geven.

  • 3. Over publiek geld en publieke taakuitvoering moet verantwoording worden afgelegd aan een democratisch gekozen orgaan.

U verzoekt de Algemene Rekenkamer nu het onderzoek naar het PGB 2.0-systeem mee te nemen in het verantwoordingsonderzoek VWS van 2020, wat zou neerkomen op publicatie in mei 2021. Mocht een ex post onderzoek in 2020 nog niet goed mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het PGB 2.0-systeem dan nog niet lang genoeg heeft gedraaid, dan is uw verzoek dit onderwerp een jaar later mee te nemen in het verantwoordingsonderzoek.

Wij hebben besloten eerst de start van de structurele beheersorganisatie en het volledig functioneren van het PGB 2.0-systeem af te wachten, voordat we willen besluiten over de eventuele start van een onderzoek. Deze start zou overigens ook nog later dan in 2021 kunnen plaatsvinden.

Wij sturen een afschrift van deze brief ook aan onze wettelijke adressanten en aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ik vertrouw er op u voldoende geïnformeerd te hebben.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris