Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201925657 nr. 322

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 322 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Leden

Den Haag, 12 september 2019

Het presidium legt conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u het verzoek voor van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de Algemene Rekenkamer onderzoek te laten verrichten naar de governance van de structurele beheerorganisatie van het PGB 2.0-systeem, in het bijzonder naar de wijze waarop de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn verantwoordelijkheden invult, en de resultaten mee te nemen in het verantwoordingsonderzoek Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2020.

Conform artikel 16a van het Reglement van Orde heeft de vaste commissie voor Financiën dit verzoek getoetst en geconcludeerd dat het verzoek in lijn is met de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Derhalve is het verzoek met een positief advies voorgelegd aan het presidium d.d. 11 september 2019.

Het presidium stelt u voor om in te stemmen met het bijgevoegde verzoek en dit door te geleiden naar de Algemene Rekenkamer.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Khadija Arib

BIJLAGE VERZOEKONDERZOEK DOOR DE ALGEMENE REKENKAMER NAAR DE GOVERNANCE VAN DE STRUCTURELE BEHEERORGANISATIE VAN HET PGB 2.0-SYSTEEM

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2019

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de Tweede Kamer voor om, op grond van artikel 7.23 Comptabiliteitswet 2016, de Algemene Rekenkamer een verzoek te doen tot onderzoek.

Bijgevoegd treft u het advies aan dat de vaste commissie voor Financiën over dit voorstel heeft uitgebracht, conform artikel 16a, tweede lid van het Reglement van Orde.

De Tweede Kamer heeft op 12 februari jl. met algemene stemmen de motie van het lid Bergkamp c.s. (Kamerstuk 25 657, nr. 313) aangenomen. De motie spreekt uit dat de Tweede Kamer bij de Algemene Rekenkamer een voorstel voor zal leggen om onderzoek te doen naar de governance van de structurele beheerorganisatie van het PGB 2.0-systeem, en in het bijzonder naar de wijze waarop de Minister zijn verantwoordelijkheden invult. Aanleiding is de recente ontwikkelingen rondom het nieuwe PGB systeem, het zogeheten PGB 2.0. De Algemene Rekenkamer heeft in het verleden herhaaldelijk aandachtspunten meegegeven over het PGB systeem. In haar verantwoordingsonderzoek 2017 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) heeft de Algemene Rekenkamer een aparte paragraaf gewijd aan de governance van het pgb-trekkingsrecht en verwijst zij ook naar eerdere onderzoeken en bevindingen.1

Derhalve acht de commissie de Algemene Rekenkamer voldoende geëquipeerd om dit onderzoek uit te voeren. Aan de Tweede Kamer wordt voorgesteld de Algemene Rekenkamer te verzoeken onderzoek te doen naar de governance van de structurele beheerorganisatie van het PGB 2.0-systeem en de resultaten daarvan mee te nemen in het verantwoordingsonderzoek VWS van 2020. Mocht het op dat moment nog niet mogelijk zijn gedegen ex-post onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het PGB 2.0 systeem nog niet lang genoeg heeft gedraaid of de structurele beheerorganisatie nog niet volledig is ingericht, dan wordt verzocht dit onderzoek mee te nemen in het verantwoordingsonderzoek VWS van 2021.

Voorgesteld wordt de Algemene Rekenkamer te verzoeken de volgende hoofdvraag centraal te stellen:

Voldoet de governance van de structurele beheerorganisatie van het PGB 2.0-systeem aan de vereisten zoals deze in eerdere onderzoeken door de Algemene Rekenkamer zijn geformuleerd?

Ter beantwoording van deze hoofdvraag worden de volgende mogelijke subvragen voorgesteld:

Is er bij alle partijen, zoals bijvoorbeeld de ministeries van VWS en SZW, SVB, zorgkantoren en gemeenten, duidelijkheid over taken en (financiële) verantwoordelijkheden?

  • Wat is de rol van de betrokken bewindslieden van VWS en SZW binnen het PGB 2.0 systeem en hoe wordt deze ingevuld?

  • In hoeverre draagt de gekozen governance structuur bij aan de volgende doelen van het pgb-trekkingsrecht: verhogen van de rechtmatigheid, structurele vermindering van de uitvoeringskosten en het verhelderen van ieders taken en verantwoordelijkheden?

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lodders

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Post

BIJLAGE ADVIES VERZOEKONDERZOEK ALGEMENE REKENKAMER PGB 2.0

Aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 6 juni 2019

In uw brief van 22 mei 2019 verzoekt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport de vaste commissie voor Financiën advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 16a, tweede lid van het Reglement van Orde bij een voorgenomen verzoekonderzoek aan de Algemene Rekenkamer.

De commissie voor Financiën adviseert positief over dit verzoek. Het advies is bijgevoegd bij deze brief.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Anne Mulder

De griffier van de vaste commissie voor Financiën, Weeber


X Noot
1

Verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), p. 36–45. Brief van 16 mei 2018 (Kamerstuk 34 950 XVI, nr. 2). Zie: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2018/05/16/resultaten-verantwoordingsonderzoek-2017-bij-het-ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport