Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201925657 nr. 314

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 314 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2019

In het AO PGB van 12 december 2018 (Kamerstuk 25 657, nr. 306) heb ik u toegezegd aan het einde van het eerste kwartaal te informeren over een aantal onderwerpen: de Quick Scan van de Auditdienst Rijk (ADR), het implementatieplan PGB2.0, de uitkomst van de integrale ketentest (het zogenaamde droogzwemmen), de uitkomst van de softwaretoets van ICTU, een overzicht van de kosten en een periodieke rapportage.

Quick Scan van de ADR

Zoals ik u heb aangegeven in mijn brief van 18 januari jl.1 heb ik de Audit Dienst Rijk (ADR) verzocht een Quick Scan uit te voeren om te onderzoeken of de aanbevelingen van het BIT2 in voldoende mate worden opgevolgd. Het onderzoek van de ADR is bijgevoegd als bijlage 1 bij deze brief3. Het onderzoek laat zien dat vanaf het najaar 2018 een flink aantal acties ter verbetering is ondernomen en dat daarmee waarborgen zijn ingebouwd, die bijdragen aan een zorgvuldige en beheerste invoering van PGB2.0.

De ADR geeft aan dat op elk van de BIT-aanbevelingen zichtbaar voortgang is geboekt. Zo wordt onder regie van VWS een tijdelijke beheerorganisatie (TBO) ingericht voor de looptijd van het programma en is de positionering van de structurele beheerorganisatie in onderzoek. Ook stelt de ADR vast dat de bruikbaarheid van de software is getoetst en de doorontwikkeling grotendeels in kaart is gebracht. De landelijke invoering is op hoofdlijnen uitgewerkt, zoals ik later in deze brief nader zal toelichten. En de ADR meldt dat VWS procedureel en inhoudelijk richting geeft en dat de ketensamenwerking als constructief wordt ervaren. Daarnaast geeft de ADR aan dat de door hen geconstateerde risico’s en onzekerheden, zoals de nog af te ronden acceptatie en overdracht van het systeem naar de tijdelijke beheerorganisatie, de niet functionele eisen en de adoptie door gemeenten, door VWS reeds zijn herkend en worden opgepakt.

Uiteraard is er nog veel werk aan de winkel en geeft de ADR aan dat er in de loop van 2019 nog de nodige knopen doorgehakt moeten worden, waarbij belangen van ketenpartijen uiteen kunnen lopen. Maar ik heb er vertrouwen in dat we daar met elkaar op een goede manier uitkomen en ik voel me daarin gesterkt door de Quick Scan van de ADR. Hieruit blijkt immers dat de ketenpartijen hebben aangeven een sterke verbetering te merken in de onderlinge samenwerking en het vertrouwen, dat men er gezamenlijk een succes van wil maken en dat men, meer dan in het verleden, bereid is om concessies te doen.

Implementatieplan: Invoering PGB2.0

In bijlage 2 treft u de aanpak Invoering PGB2.0 aan4. Deze is door mij samen met de ketenpartijen opgesteld. Bij de invoering van het PGB2.0-systeem wordt gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. Het PGB2.0-systeem is in ontwikkeling en de komende periode worden functionaliteiten toegevoegd die noodzakelijk zijn voor grootschalige aansluiting van gemeenten en zorgkantoren. Ik vind het belangrijk dat er voortgang blijft ten aanzien van de invoering, zodat steeds meer budgethouders en zorgverleners de voordelen van het PGB2.0-systeem ervaren.

Vanaf het moment dat de overdracht van ZN naar VWS is afgerond, vindt er om de drie maanden een aansluitmoment plaats startend met voorlopers. De ervaringen van de voorlopers dragen bij aan een robuuste voorbereiding van de landelijke invoering. Naast het ophalen van deze leerervaringen laat ik ook een contra-expertise uitvoeren om te bepalen of de voorbereiding van de landelijke invoering kwalitatief voldoende is om de volgende stap te zetten.

Bij de eerste twee aansluitmomenten van voorlopers zal een beperkt aantal verstrekkers aangesloten worden. Zoals ik u in mijn eerdergenoemde brief van 18 januari dit jaar al heb gemeld, sluit zorgkantoor Flevoland (Zilveren Kruis) als eerste partij naar verwachting in juni dit jaar aan. Ik ben verheugd u mee te delen, mede met het oog op de bevindingen uit de Quick Scan, dat dan ook de gemeente Smallingerland gebruik zal gaan maken van het PGB2.0-systeem. In augustus 2019 zal in ieder geval ook zorgkantoor Zeeland (CZ) aansluiten op het PGB2.0-systeem. Met de VNG ben ik in overleg om bij deze aansluiting ook gemeenten mee te nemen.

De eerste tranche, de start van de landelijke uitrol, waarin we een groter aantal budgethouders (ongeveer 10.000) tegelijk aansluiten, is in het laatste kwartaal van 2019 voorzien. Deze starttranche zal in 2020 gevolgd worden door vier tranches waarin de overige budgethouders worden aangesloten. De planning met de richtdata ziet er dan als volgt uit:

De planning wordt samen met de ketenpartijen per stap vastgesteld.

Ter ondersteuning van de landelijke invoering bij zorgkantoren en gemeenten zetten ZN en VNG een projectorganisatie op. Tevens werk ik, samen met de ketenpartijen, aan een landelijk stappenplan zodat elke verstrekker precies weet wat hij wanneer moet doen. Dit stappenplan wordt ondersteund door een groot aantal instrumenten, zoals brieven aan budgethouders en zorgverleners, opleidingsmateriaal en te volgen procedures voor de aansluiting.

Zoals ook de ADR heeft geconstateerd is het een feit dat VWS niet de (directe) zeggenschap heeft over de volledige keten, omdat een aantal ketenpartijen eigenstandige, wettelijk bepaalde bevoegdheden en beleidsvrijheid kennen. Dat neemt niet weg dat de ketenpartijen laten zien dat zij de invoering serieus oppakken. Zo wordt bijvoorbeeld de aansluiting van gemeenten op het PGB2.0-systeem zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk gemaakt door de VNG en de overige ketenpartijen.

Integrale ketentest

In de afgelopen maanden heb ik invulling gegeven aan de toezegging aan uw Kamer om te controleren of PGB2.0 geschikt is voor meerdere verstrekkers. Daartoe hebben op 18 februari jl. de partijen DSW, SVB en zorgkantoor Flevoland getest of het systeem geschikt is voor gebruik en aansluiting van andere partijen dan zorgkantoor DSW en gemeente Westland. Bij deze test hebben de drie genoemde partijen geconstateerd dat het goed mogelijk is om andere verstrekkers aan te sluiten op het PGB2.0-systeem.

Softwaretoets

ICTU heeft een toets gedaan op de kwaliteit van de software van het zorgdomein versie 0.7 en geeft daarbij aan dat ICTU bereid en in staat is om hierop verder te ontwikkelen en een deel van het tijdelijk beheer uit te voeren, als onderdeel van de tijdelijke beheerorganisatie. De bevindingen naar aanleiding van de toets, worden met VWS besproken. VWS bepaalt de opvolging van de bevindingen en verzorgt waar nodig de afstemming daarover met de ketenpartijen.

Overzicht kosten PGB2.0

U heeft mij verzocht een overzicht te verstrekken van de verwachte beheer- en ontwikkelkosten van het PGB2.0-systeem. Zoals ik eerder heb geschetst, sta ik een stapsgewijze (agile) ontwikkeling voor. De stappen zijn overzichtelijk, precies planbaar en goed bestuurbaar. Nu het PGB2.0-systeem in tijdelijk beheer is genomen, zal ik het systeem stapsgewijs in releases door ontwikkelen. De dekking van de ontwikkel- en beheerkosten is onderdeel van de Voorjaarsbesluitvorming. Ik zal u via de periodieke rapportage over PGB2.0 (zie onderstaand) hierover verder berichten.

Periodieke rapportage

Ik zal u in ieder geval tweemaal per jaar, in het voorjaar en het najaar, van informatie voorzien over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van PGB2.0.

Ten slotte, in het VAO van 6 februari jongstleden (Handelingen II 2018/19, nr. 50, item 6) heb ik u een brief toegezegd over het openbaar maken van de broncode van het PGB2.0-systeem. Deze brief zult u medio april 2019 ontvangen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstuk 25 657, nr. 305.

X Noot
2

Kamerstuk 25 657, nr. 302.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.