Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825459 nr. 16

25 459
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

nr. 16
AMENDEMENT VAN DE LEDEN LAMBRECHTS EN CORNIELJE

Ontvangen 11 maart 1998

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel A wordt punt 2 vervangen door:

2. In onderdeel d vervalt de zinsnede «van het activiteitenplan voor zover het betreft een school voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en».

II

In onderdeel C komt punt 2 te luiden:

2. In onderdeel d vervalt «en». Onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel e door een puntkomma worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:

f. vaststelling of wijziging van de klachtenregeling; en

g. vaststelling van de schoolgids.

Toelichting

De schoolgids is in de eerste plaats bedoeld voor de gebruiker, dat wil zeggen de ouder en de leerling. Het is daarom van belang dat het ouders/ leerlingendeel van de medezeggenschapsraad een instemmingsrecht krijgt bij de vaststelling van de schoolgids.

Door niet de gehele medezeggenschapsraad maar alleen het ouders/leerlingendeel een instemmingsrecht te geven (in artikel 9 van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992), krijgt het personeelsdeel van rechtswege een adviserende bevoegdheid (op grond van artikel 10 Wmo 1992).

Lambrechts

Cornielje