Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825459 nr. 15

25 459
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID LAMBRECHTS C.S.

Ontvangen 11 maart 1998

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt artikel 11a, eerste lid, onder b, vervangen door:

b. de wijze waarop aan de zorg voor het jonge kind wordt vormgegeven,.

Toelichting

Deze formulering doet meer recht aan wat er feitelijk gevraagd wordt, namelijk dat de schoolgids informatie bevat over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de zorg voor het jonge kind. Dat is een formulering analoog aan de formulering van onderdeel c over de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De huidige formulering van onderdeel b, die suggereert dat aan het onderwijs tot en met groep 4 prioriteit wordt gegeven boven het onderwijs vanaf groep 5, zegt namelijk meer iets over het overheidsbeleid, dat – kiezend uit dingen die allemaal nodig zijn – prioriteit heeft gegeven aan de klassenverkleining in de onderbouw, met als doel scholen in staat te stellen aan jonge kinderen de zorg en aandacht te kunnen geven die nodig zijn.

Lambrechts

Cornielje

Liemburg