Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825459 nr. 14

25 459
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID CORNIELJE C.S.

Ontvangen 10 maart 1998

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel III, onderdeel D, wordt aan artikel 24a een lid toegevoegd, luidende:

4. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede lid, wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.

II

Artikel V wordt vervangen door:

ARTIKEL V

Op 1 augustus volgend op de datum waarop deze wet in werking treedt, worden artikel 11a van de Wet op het basisonderwijs en artikel 19a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als volgt gewijzigd:

A

Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop

1°. de resultaten worden beschreven die met het onderwijsleerproces worden bereikt, en

2°. de context wordt vermeld waarin de onder 1° bedoelde resultaten dienen te worden geplaatst.

B

Een nieuw derde lid wordt toegevoegd, luidende:

3. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de betrokkenheid van de de Staten-Generaal zeker te stellen met betrekking tot het – zonodig – geven van nadere voorschriften over de wijze waarop scholen hun resultaten publiceren.

Cornielje

Liemburg

Lambrechts