Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825459 nr. 12

25 459
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 10 maart 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel F, wordt artikel 19b, eerste lid, tweede volzin, vervangen door: Een zodanige klacht kan eveneens worden ingediend door leerlingen die de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt.

II

In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 24b, eerste lid, na «leerlingen» ingevoegd: die de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt.

Toelichting

Toekenning van klachtrecht aan minderjarigen is een uitzondering op de regel. Voor een dergelijke uitzondering moeten goede redenen zijn. Dit amendement beoogt het klachtrecht te beperken tot leerlingen van 16 jaar en ouder. Hiermee wordt aangesloten bij de leeftijdsgrens in art. 65 van het Wetboek van Strafrecht.

Van der Vlies