Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825459 nr. 11

25 459
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 10 maart 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt aan artikel 11b, eerste lid, toegevoegd: , voorzover hun belang rechtstreeks is betrokken bij een gedraging of een beslissing dan wel bij het nalaten van een gedraging of het niet nemen van een beslissing.

II

In artikel II, onderdeel F, wordt artikel 19b, eerste lid, als volgt gewijzigd:

A. Aan de eerste volzin wordt toegevoegd: , voorzover hun belang rechtstreeks is betrokken bij een gedraging of een beslissing dan wel bij het nalaten van een gedraging of het niet nemen van een beslissing.

B. De aanhef van de tweede volzin wordt vervangen door: De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op:.

III

In artikel III, onderdeel E, wordt aan artikel 24b, eerste lid, toegevoegd: , voorzover hun belang rechtstreeks is betrokken bij een gedraging of een beslissing dan wel bij het nalaten van een gedraging of het niet nemen van een beslissing.

Toelichting

Het verdient aanbeveling het recht om te klagen te beperken tot degenen wier belang rechtstreeks is betrokken bij een gedraging (dan wel het nalaten daarvan) of beslissing (dan wel het niet nemen daarvan).

Van der Vlies