Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025424 nr. 490

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 490 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2019

Op 17 oktober jl. vroeg u ons om onze reactie op de «Halfjaarsevaluatie Psycholance Drenthe» van GGZ Drenthe en UMCG Ambulancezorg. U vroeg ons om daarbij – naar aanleiding van het Algemeen Overleg Ambulancezorg van 3 oktober jl. (Kamerstuk 29 247, nr. 294) – ook in te gaan op de mogelijkheid om de psycholance te betrekken bij de nieuwe Ambulancewet.

De Halfjaarsevaluatie waar u naar verwijst is een tussentijdse evaluatie van de pilot die momenteel met de psycholance in Drenthe wordt uitgevoerd in het kader van het Actieprogramma «Lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag», dat gesubsidieerd wordt door ZonMw. Naast de pilot met de psycholance in Drenthe, lopen er in het kader van dit programma ook in diverse andere regio’s pilots met vernieuwend vervoer voor personen met verward gedrag. Binnen sommige van deze pilots wordt het vervoer verzorgd door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), binnen andere pilots door een andere vervoerder.

De insteek binnen deze pilots is steeds om het vervoer passender te maken voor de betreffende doelgroep door aanpassingen aan het voertuig, de bemensing van het voertuig, en/of door bepaalde samenwerkingsafspraken in de regio. Het meest belangrijke en vernieuwende aspect van de aanpak in Drenthe is volgens de meest betrokkenen dat de bemensing van het ambulancevoertuig bestaat uit een chauffeur en een verpleegkundige die vanuit GGZ Drenthe wordt gedetacheerd.

Op 10 oktober jl. heb ik, de Staatssecretaris van VWS, u twee voortgangsrapportages over de genoemde pilots aangeboden (Kamerstuk 25 424, nr. 486), te weten:

  • de derde tussenrapportage van Ambulancezorg Nederland (AZN) over (pilots met) vervoer van personen met verward gedrag door RAV’s; in deze rapportage wordt ook aandacht besteed aan de pilot met de psycholance in Drenthe;

  • de voortgangsrapportage van KPMG over pilots waarbij vervoer voor personen met verward gedrag wordt verzorgd door andere vervoerders dan de RAV.

De door u genoemde «Halfjaarevaluatie Psycholance Drenthe» heeft betrekking op de periode van medio augustus 2017 tot medio februari 2018. In de genoemde tussenrapportage van AZN zijn meer recente gegevens over de betreffende pilot opgenomen. Eind dit jaar verschijnen er opnieuw geactualiseerde rapportages van AZN en KPMG.

Het kabinet is bezig met de voorbereiding van een nieuwe wet voor de ambulancezorg. In het wetsvoorstel zal uiteengezet worden wat ambulancezorg is en hoe de psycholance daarin past. U zult het wetsvoorstel in het voorjaar van 2020 ontvangen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis