Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725424 nr. 371

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 371 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2017

Naar aanleiding van de Agenda van de ggz voor gepast gebruik en transparantie waarin de ggz zelf voorstellen doet voor een nieuwe bekostiging, is de NZa gevraagd om deze nieuwe bekostiging samen met de sector verder uit te werken. In dat kader stuur ik u de voortgangsrapportage van het programma «doorontwikkeling productstructuur geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)»1 die ik onlangs van de NZa ontving. Dit is de derde voortgangsrapportage van de NZa in dit traject. De voortgangsrapportage geeft een samenvatting van voorgaande rapportages en gaat vervolgens in op de ontwikkelingen sindsdien.

Een belangrijk onderdeel van de doorontwikkeling zijn de voorgenomen pilots. Met de pilots toetst de NZa verschillende onderdelen van een mogelijk nieuw bekostigingsmodel én worden stap voor stap de verschillende «gebruikers» van het zorgclustermodel betrokken. De NZa geeft aan dat het aantal pilotdeelnemers vooralsnog achterblijft en dit het risico oplevert dat niet tijdig de juiste (hoeveelheid) informatie boven tafel komt, maar dat zij samen met de brancheorganisaties alles op alles zet om dit aantal te verhogen. Volgend jaar zomer zal blijken hoeveel gegevens er exact zijn om de besluitvorming op te baseren. De NZa geeft aan dat in de pilotfase het zogenaamde «combinatiemodel» in de praktijk wordt getest. In dit model worden prestaties zowel op het niveau van zorgclusters als op het niveau van zorgactiviteiten gedefinieerd. Volgens de NZa heeft een dergelijke variant een aantal voordelen ten opzichte van varianten waarbij prestaties alleen gebaseerd zijn op zorgclusters of op zorgactiviteiten. Op dit moment werkt de NZa verschillende elementen van dit model nader uit. Deze uitwerking houdt nog geen definitieve keuze voor een bekostigingsvorm in.

Het is aan een nieuw kabinet definitief te besluiten over de nieuwe inrichting van de bekostiging van de ggz.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl